Avloppsstatistik

Det är fascinerande att man kan "tvätta" skitvatten så att det blir acceptabelt att hälla ut i naturen igen. Under vägen händer en hel del. Här är lite statistik över avloppsflödet i Göteborg.

99 procent av Göteborgs invånare är anslutna till Ryaverket, som ägs av Gryaab.

Avloppsvattnet består av spillvatten och dagvatten (en del dagvatten från äldre delar av Göteborg går i kombinerade ledningar till Ryaverket).

Ryaverket tar emot cirka 4 000 liter avloppsvatten - per sekund!

Det finns 2 476 kilometer avloppsledningar nedgrävda under Göteborg. Dagvattenledningar 871 km, spillvattenledningar1 106 km och kombinerade ledningar 499 km. Ledningarna ägs av förvaltningen Kretslopp och vatten.

Kretslopp och vatten har 16 km tunnlar för spillvatten och 12 km tunnlar för dagvatten nergrävda. Gryaab har 108 km tunnlar för spillvatten. Totalt blir det 124 km spillvattentunnlar under Göteborg.

Statistik över slam

Här följer statistik över mängder och behandling av slam som uppkommer i Göteborgs Stad:

Slamhantering (ton) 2015 2014 2013 2012 2011
Slam från enskilda avlopp och fettavskiljare 20 500 19 696 18 316 17 511 17 515
Slam från fettavskiljare 8 000 5 903 7 594 6 168 5 896
Slam från Ryaverket totalt          
Varav gick till kompostering          
Näringsämnen återfört till jordbruk (%)          

Slam från slutna tankar och trekammarbrunnar slamsugs och pumpas därefter ner i avloppsnätet. Bioavfall som samlas upp i så kallade fettavskiljare hos restauranger och storkök körs med lastbil till behandling i rötkammaren hos Gryaab för att bli till biogas. Mängden som anges i tabellen ovan som "slam från enskilda avlopp och fettavskiljare" ingår därför också i "mängden slam från Ryaverket totalt." Men den senare siffran står för rötat och avvattnat slam, så därför går inte mängderna att jämföra.

Statistik över avloppsstopp

Avloppsstopp 2015 2014 2013 2012  2011
-huvudleningar (stopp/10 km)   0,8 0,9 0,7 0,7
-serviser (stopp/1.000 serviser)   0,5 0,5 0,5 0,4

Servisledningar är rör mellan huvudledningar och anslutna fastigheter.

Statistik över bräddning

Bräddning 2010 2009 2008
Bräddad volym spill på nätet (tm³)   219 338
Bräddad volym på nätet (tm³)   4 050 4 780

Bräddning är överskottsvatten från kombinerade spill- och dagvattenledningar som släpps ut direkt i ett vattendrag (bräddning), oftast med liten eller ingen behandling före utsläppet.