Om Kretslopp och vatten

Länk till information på goteborg.se om var hushållen lämnar avfall.

I 250 år drack göteborgarna orenat vatten som togs direkt från Vallgraven och kanalerna. Samma vattenkälla användes samtidigt som transportled och avfallsplats. Det fick duga för stadens invånare ända tills sjukdomsspridningen blev ohanterlig.

Det är fascinerande att man kan "tvätta" skitvatten så att det blir acceptabelt att hälla ut i naturen igen. Under vägen händer en hel del. Här är lite statistik över avloppsflödet i Göteborg.

Kretslopp och vatten producerar cirka 174 000 kubikmeter rent vatten per dag. Det är ungefär en halv kubikmeter rent vatten per invånare. Vattnet leds i 1 768 kilometer rör till konsumenterna. Delar man den sammanlagda rörlängden med antalet invånare i Göteborg blir det ungefär fyra meter per person.

Göteborgs befolkning uppgår till cirka 548 166 personer som alla lämnar avfall efter sig. Det har visat sig att när det är högkonjunktur i samhället blir det en större mängd hushållsavfall och tvärtom - när det är lågkonjunktur sjunker mängden hushållsavfall.

Varje kommun har en avfallsplan. Eftersom invånarna i kommunerna som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund dagligen rör sig alltmer över kommungränserna, betyder gränserna allt mindre. Därför har Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö tagit fram gemensamma mål för hållbar avfallshantering.

Här hittar du de lagar och regler som främst styr Kretslopp och vattens arbete med avfall, vatten och avlopp. Det är miljöbalken, Göteborgs Stads avfallsplan och avfallsföreskrifter, ABVA - allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, avfallsförordningen och lagen om allmänna vattentjänster.

Här hittar du blanketter som du kan ha nytta av när du beställer tjänster för vatten, avlopp och avfall av Kretslopp och vattens kundservice.

I Sverige är vi ganska duktiga på att ta hand om vårt avfall. Det mesta blir material till nya produkter eller energi. Men mängderna avfall fortsätter att öka stadigt. Att få dem att istället minska, att förebygga avfall, är nästa stora utmaning. Detta uppmärksammas bland annat i den årligen återkommande kampanjen Europa minskar avfallet.

När det gäller dagvatten i stadsplanering är det mycket viktigt att tänka på hur det ska hanteras redan i planeringsskedet för att förbättra miljön och minska risken för översvämningar. Att rätta till i efterhand är alltid dyrare än att planera rätt från början.

Tidningen Kretslopp var förvaltningen Kretslopp och vattens tidning till Göteborgs alla hushåll. I den skrev vi om det som rör kretslopp, vatten, avlopp och avfall. I tidningen fanns också turlistan för Farligt avfall-bilen och ändrade hämtdagar för avfallet i samband med storhelger. Kretslopps sista nummer kom i mars 2018.

Den största miljöbelastningen i en produkts liv sker i de allra flesta fallen vid tillverkning och utvinning av råvaror. Att förebygga avfall är att minska mängden avfall och avfallets farlighet. Det är något du gör innan en produkt blir avfall. Det förebyggande arbetet handlar inte om källsortering utan om inköp och upphandling, logistik, lagring och användning av produkter. Kom ihåg att det bästa avfallet är det som inte uppstår.