Så behandlar Förvaltningen kretslopp och vatten personuppgifter

Kretslopp och vatten värnar om din integritet och att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Här beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter och varför. Allt görs på ett säkert och lagligt sätt enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Denna integritetspolicy beskriver Kretslopp och vattens behandling av dina personuppgifter när du är kund och köper någon av våra tjänster, när du som fastighetsägare eller sakägare påverkas av en entreprenad, eller om du i något annat ärende kontaktar förvaltningen.

Nämnden för Kretslopp och vatten ansvarar för dina uppgifter

Nämnden för Kretslopp och vatten är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Kretslopp och vattens integritetspolicy

Så skyddar vi dina uppgifter

Kretslopp och vatten skyddar och behandlar alltid dina personuppgifter enligt lagen och med de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje enskilt fall.

Så får förvaltningen dina uppgifter

I de flesta fall får förvaltningen dina uppgifter från fastighetsregistret när du köper en fastighet som omfattas av våra tjänster kommunalt VA och avfallshantering. Det kan också ske när du köper laboratorieprovning eller mätarkalibrering, eller hyr ståndrör från mätarverkstaden. Vi hämtar kontaktuppgifter från folkbokföringsregistret för att säkerställa att uppgifterna är korrekta.

Förvaltningen kan också få dina personuppgifter om du kontaktar oss i något ärende, eller när du deltar i någon enkätundersökning som vi gör. I vissa fall behöver vi också behandla dina uppgifter när du lämnar eller handlar något hos Återbruket.

I skaderegleringsärenden kan vi få uppgifter från ditt försäkringsbolag för att säkerställa att rätt ersättning betalas ut vid en skada.

Exempel på uppgifter som vi hanterar

Uppgifterna som vi behandlar om dig kan vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning, mätarnummer, vattenförbrukning, avfallsmängder, fakturor, betalningsinformation och annat som är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Så använder vi dina uppgifter

Kretslopp och vatten har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande mot dig, eller när du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Förvaltningen kan också behöva behandla dina uppgifter på grund av lagar och förordningar.

I vissa fall kan förvaltningen behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. I de fallen kommer du alltid att få tydlig information om varför och vad det är du samtycker till.

Vi kan använda dina personuppgifter bland annat när vi:

 • informerar om vår verksamhet och olika initiativ
 • analyserar och följer upp informationskampanjer
 • informerar om driftstörningar
 • tar betalt för de tjänster du nyttjat
 • reglerar skador på din fastighet eller egendom
 • hanterar klagomål på vår verksamhet
 • hanterar VA-anslutningar, avfallstjänster och planarbete
 • analyserar prover
 • hanterar bygglovsärenden och remisser
 • förvaltar den elektroniska kartan med ledningsnätet
 • utvecklar våra tjänster och vår verksamhet
 • agerar som myndighet.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina uppgifter används av Kretslopp och vatten och av våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra det på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut, eller för att skydda våra egna eller tredje parts rättigheter.

Kretslopp och vatten är en kommunal förvaltning och lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att vissa handlingar är allmänna handlingar som förvaltningen måste lämna ut om någon begär det. Innan vi lämnar ut en handling gör vi en sekretessbedömning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Kretslopp och vatten sparar dina uppgifter enligt de gallringsbeslut som gäller för respektive handling och som är godkänt av regionarkivet. Gallringsbesluten innehåller information om när förvaltningen får ta bort handlingar som innehåller dina uppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära att få information om vilka uppgifter vi har sparat om dig. För att få ett registerutdrag vänder du dig till stadens kontaktcenter på goteborg@goteborg.se.

Om dina uppgifter hos förvaltningen är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som är allmänna handlingar eller när det finns lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Du har även rätt klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Överföring till tredje land

Kretslopp och vatten lämnar inte personuppgifter till tredje land om du inte uttryckligen har samtyckt till det. Exempel på sådan överföring kan vara publicering av personuppgift på sociala medier.

För dig som vill veta mer

Om du vill veta mer om dina generella rättigheter gällande personuppgifter kan du besöka datainspektionens hemsida. Du kan också vända dig till stadens dataskyddsombud på dso@intraservice.goteborg.se för mer information om hur staden behandlar dina personuppgifter.