Demokrati

Ett av demokratimålen för fullmäktige är att göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka. Ett särskilt fokus ligger på grupper i staden som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser. Nämnden för konsument och medborgarservice har ett processägarskap för att nå målet.

Demokratistärkande insatser

Ett uppdrag, kopplat till målet, är att demokratistärkande insatser ska ske i de områden som har lägst valdeltagande. Vi stöttar stadsdelarna i deras demokratistärkande insatser, främst i de delar av staden som har lägst valdeltagande.

Införa e-förslag i staden

Göteborgsförslaget är Göteborgs Stads plattform för e-förslag. Här kan invånare göra sin röst hörd och förtroendevalda får möjlighet att lyssna av vad som engagerar människor. Den 16 januari lanseras tjänsten där alla lämna in, kommentera och rösta på idéer om hur Göteborg kan utvecklas. Får ett förslag 200 röster skickas det till ansvarig nämnd eller styrelse, där de förtroendevalda ska ta ställning till förslaget och meddela förslagslämnaren sitt beslut. Kommunfullmäktige har beslutat att Göteborgs Stad ska införa e-förslag och två gånger per år ska uppföljning ske till kommunfullmäktige.