Verksamheter i förvaltningen för konsument- och medborgarservice

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter, eller vara i en situation då ekonomin behöver ses över. Budget- och skuldrådgivningen är till för dig som bor i Göteborg. Rådgivningen är gratis och rådgivarna har tystnadsplikt.

Ett av demokratimålen för fullmäktige är att göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka. Ett särskilt fokus ligger på grupper i staden som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser. Nämnden för konsument och medborgarservice har ett processägarskap för att nå målet.

Göteborgs energi- och klimatrådgivning vänder sig till hushåll, företag och organisationer i Göteborg, Partille och Öckerö. Din energianvändning påverkar både miljön och den egna ekonomin. Våra val och förutsättningar är olika men alla kan göra något för att bli mer energieffektiva och minska sin energianvändning.

Serviceutvecklings uppdrag är att svara för samordnad service till medborgarna genom att hjälpa Göteborgs Stads förvaltningar och verksamheter att utveckla sin service. Tekniken gör det möjligt att öka och hushålla bättre med befintliga resurser. Enkla, öppna och effektiva digitala tjänster bidrar till att ge dig som boende, besökare och företagare bättre service anpassat efter ditt behov.

Göteborg är en Fairtrade City sedan 2011 och det betyder att Göteborg engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen är till alla som bor i staden.

Verksamheten ”Hållbar utveckling” arbetar för att göra det enklare för dig som är boende, besökare och företagare att göra medvetna och hållbara val. Vi erbjuder föreläsningar och deltar vid olika mötesplatser som till exempel mässor, inspirationsdagar och andra tillfällen där vi inspirerar till hållbar konsumtion.

Konsumentrådgivningen är till för dig som bor i Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö. Vår uppgift är att ta tillvara konsumenternas intressen och ge kostnadsfri rådgivning.

Göteborgs Stads kontaktcenter är din ingång till vägledning och information om stadens tjänster. Det är till oss du kommer om du vill prata med någon i Göteborgs Stad. Vi svarar på dina frågor eller vägleder till rätt person eller verksamhet. Kontaktcenter underlättar för dig som är boende, besökare eller företagare att komma i kontakt med Göteborgs Stad.

I september 2015 fattade kommunfullmäktige beslut om att ett romskt informations- och kunskapscenter ska organiseras under konsument- och medborgarservice. Nu finns Romano Center i Väst.

Webbstrategiska verksamheten samordnar och utvecklar Göteborgs Stads externa digitala kanaler. Det är till exempel kommunala webbsidor och sociala mediekonton i facebook och instagram. Vi ansvarar också för det gemensamma registret över de externa digitala kanaler som används i kommunen.

Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner. I Göteborg har överförmyndaren en egen politiskt tillsatt nämnd och tillhör förvaltningen för konsument- och medborgarservice.