Så behandlar förvaltningen för konsument- och medborgarservice personuppgifter

Konsument- och medborgarservice behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen också kallad GDPR och offentlighetsprincipen. Konsument- och medborgarservice är en kommunal förvaltning och det innebär att meddelanden som skickas till oss i regel anses vara allmänna handlingar och kan begäras ut.

Det finns särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande och gallring. Det innebär även att personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (till exempel om utlämnandet skulle medföra att personuppgiften behandlas i strid med dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen).

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande fysisk person. Det betyder att om det av en registrerad uppgift direkt eller indirekt framgår vem uppgiften rör så är det en personuppgift. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress, personnummer, e-postadresser och fotografier. Även ljudupptagningar som behandlas i dator kan vara personuppgifter, även om inga namn nämns.
Med behandling menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, gallra, arkivera, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig

Det är Nämnden för Konsument- och medborgarservice samt Överförmyndarnämnden som har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen kan du kontakta det dataskyddsombud som utsetts att företräda miljö- och klimatnämnden. Du når dataskyddsombudet på e-postadressen dso@intraservice.goteborg.se

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

Konsument- och medborgarservice har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter när behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i förvaltningens myndighetsutövning. Men det kan också vara genom ditt samtycke i behandling som inte är av allmänt intresse eller som ett led i förvaltningens myndighetsutövning.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Personal på förvaltningen som handlägger ditt ärende får ta del av dina personuppgifter. Vem eller vilka det är, beror på vilken typ av ärende det gäller. I regel blir personuppgifter som kommer in till Göteborgs stads verksamheter allmänna handlingar som kan begäras ut.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Uppgifterna hanteras sedan enligt de regler som gäller för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Personuppgifter som kommer in till Konsument- och medborgarservice blir i regel allmänna handlingar. Därför får förvaltningen inte gallra eller spara uppgifter hur som helst. Kontakta dataskyddsombudet för mer information: dso@intraservice.goteborg.se

Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig i konsument- och medborgarservice register. Du får även begära att felaktiga personuppgifter rättas. Det gör du genom att använda bifogad blankett.

Blankett för registerutdrag (dataskyddsförordningen) gäller hela Göteborgs Stad

Skriv ut blanketten, fyll i och skriv under den, för att sedan skicka eller lämna den till:

  • E-post: konsumentochmedborgarservice@kom.goteborg.se
  • Postadress: Konsument- och medborgarservice, Box 11364, 404 28 Göteborg
  • Besöksadress: Göteborgs Stad Konsument- och medborgarservice, Ekelundsgatan 1, Plan 1, 404 28 Göteborg


Om du anser att Konsument- och medborgarservice hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till datainspektionen: datainspektionen@datainspektionen.se