Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndaren är, tillsammans med kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och revisorer, obligatoriska verksamheter i en kommun. I Göteborgs kommun (Göteborgs Stad) utövas överförmyndarverksamheten genom en nämnd. Ledamöter och ersättare i nämnden utses för varje mandatperiod av kommunfullmäktige. Nämndens verksamhet styrs i första hand av kommunallagen och föräldrabalken.

Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare och har för utförande av uppdraget delegerat viss beslutanderätt till överförmyndarförvaltningen. Beredning av ärenden sker av tjänstemän i förvaltningen.

Överförmyndarnämnden sammanträder cirka en gång per månad. Vid dessa sammanträden fattar nämnden beslut i övergripande frågor för överförmyndarverksamheten samt i vissa enskilda ärenden.

Här hittar du överförmyndarnämndens ledamöter.