Överförmyndarnämnden

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att överförmyndaren ska kunna utöva tillsyn över ställföreträdarskap och förmynderskap, rekrytera ställföreträdare, utreda behov av ställföreträdare och vara den registermyndighet som åligger överförmyndaren enligt 9 § förmynderskapsförordningen.