Uppdrag för nämnden för inköp och upphandling

Nämnden för inköp och upphandling har ett politiskt ansvar för Göteborgs Stads samordnade upphandling och strategiska inköpsprocess. Nämnden ska verka för ett hållbart samhälle för göteborgaren.

Nämnden för inköp och upphandling är en facknämnd med politiskt ansvar för inköp och upphandling i Göteborgs Stad. Nämnden fattar beslut som förvaltningen för inköp och upphandling har i uppdrag att genomföra.

Nämndens uppdrag

Nämnden är Göteborgs Stads inköpscentral och ska för samtliga förvaltningar och bolag tillhandahålla centraliserad inköpsverksamhet med ett huvudansvar för samordnad upphandling av varor och tjänster.

Nämndens verksamhet är av strategisk betydelse för att staden utifrån uppställda krav ska kunna uppnå bästa möjliga affärsvillkor samt för att säkerställa att upphandlings- och inköpspolicyns syften i övrigt uppnås.

Nämndens uppdrag i sin helhet framgår av reglementet som beslutats av kommunfullmäktige. 

Nämnden ska:

  • besluta i frågor som rör den egna förvaltningen
  • besluta i frågor som rör nämnden enligt lag eller annan författning
  • besluta i frågor som kommunfullmäktige har delegerat till nämnden  
  • bereda kommunfullmäktiges ärenden
  • ansvara för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Nämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat till dem.

Nämndens ledamöter

Nämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare som är utsedda av kommunfullmäktige. De är fritidspolitiker och arbetar politiskt vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Du kan kontakta politikerna genom att ringa, mejla eller skicka brev.

Nämndens ledamöter och deras kontaktuppgifter

Nämndens möten

Nämnden sammanträder en gång i månaden med uppehåll under sommaren.

Nämndens handlingar och protokoll

Mötesdagar 2020

6/2
12/3
23/4
19/5
11/6
27/8
17/9
22/10
19/11
17/12