Råd för funktionsstödsfrågor

Råd för funktionsstödsfrågor är ett forum för demokratiska möten mellan politik och civilsamhälle. Rådet bevakar frågor som påverkar vardagen för personer med funktionsnedsättning, så att den service som förvaltningen levererar utvecklas tillsammans med de som deltar.

Vad är råd för funktionsstödsfrågor?

Råd för funktionsstödsfrågor är ett forum för demokratiska möten mellan politiker och intresseorganisationer inom funktionshinderområdet. Rådets uppdrag är att bidra till ökad kunskap om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och vara ett forum för att lyfta och driva frågor. Arbetsgrupper kopplade till rådet används för dialog och utbyte av information.

Rådet träffas minst sex gånger per år. Rådet har också möjlighet att vid behov sammankalla arbetsgrupper med representanter från relevanta intresseorganisationer. 

Råd för funktionsstödsfrågor ersätter de lokala råden för funktionshinderfrågor som tidigare fanns i stadsdelarna

Rådets deltagare

Rådet består av elva representanter från civilsamhället inom funktionshinderområdet och fem politiska representanter från nämnden för funktionsstöd. Deltagarna i rådet ska spegla mottagarna av stödinsatser för förvaltningen för funktionsstöd.

Så fördelas de elva mandaten : 

  • Fyra mandat fördelas till funktionsrättsföreningar som huvudsakligen representerar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  •  Ett mandat fördelas till funktionsrättsföreningar som huvudsakligen representerar personer med förvärvade hjärnskador
  • Göteborgs Stad Förvaltningen för funktionsstöd, Reglemente för rådet för funktionsstödsfrågor
  • Fyra mandat fördelas till funktionsrättsföreningar som huvudsakligen representerar personer med fysiska funktionsnedsättningar, varav ett vardera för hörsel, syn, rörelse och att tåla vissa ämnen.
  • Två mandat fördelas till funktionsrättsföreningar som huvudsakligen representerar personer med psykiska funktionsnedsättningar

Anmäl representanter till rådet

Intresseorganisationer och föreningar kan nominera en representant till rådet.

För att nominera en representant maila: funktionsstod@funktionsstod.goteborg.se. Vi kommer då skicka ett formulär som ska fyllas i för att registrera anmälan.  

Sista anmälningsdag 31 augusti.

Representanter till rådet utses i samverkan mellan förvaltningen för funktionsstöd och Funktionsrätt Göteborg. Funktionsrätt Göteborg tillsätter mandat att representera sina medlemsföreningar och förvaltningen hanterar tillsättningen av övriga mandat.

Representanter från intresseorganisationer

Representanter från intresseorganisationer är inte utsedda ännu. 

Ledamöter i råd för funktionsstödsfrågor

De valda representanterna från nämnden för funktionsstöd är:

Åsa Hartzell (M), ordförande 

Övriga representanter från nämnden

Jens Adamik (L)

Åsa Nilsson (Fi)

Joakim Berlin (S)

Eva Svensson (D)

Kontaktuppgifter, se förtroendemannaregistret, politiker.goteborg.se