Så behandlar förskoleförvaltningen personuppgifter

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas (integritetspolicy) om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

Allmänna handlingar

Förskoleförvaltningen kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. När personuppgifter kommer in till kommunen så anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut. Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande (sparande) och gallring (slänga bort). För att kommunen ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information så måste det finnas stöd för det i särskilda dokument. För mer information, kontakta Regionarkivet.

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter, till exempel samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera och kopiera.

Personuppgiftsansvarig

Det är förskolenämnden som är personuppgiftsansvarig vilket innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet. Du har rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

Vi har fått in dina personuppgifter genom att du har varit i kontakt med förvaltningen gällande vårt verksamhetsområde och de används vid avsedd behandling.

Varför behandlar vi dina personuppgifter (ändamål)?

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna ge den service du efterfrågar och utföra vårt uppdrag att ansvara för kommunal förskola och pedagogisk omsorg för omkring 30 000 barn i Göteborg samt vara tillsynsansvariga för fristående förskolor och familjedaghem.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar personuppgifter som du uppgett i kontakt med förvaltningen.

Varför får vi behandla dina personuppgifter (laglig grund)?

  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
  • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De medarbetare hos oss som behöver ta del av dina uppgifter för att kunna ge dig efterfrågad service och fullgöra vårt ansvar.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av förvaltningen till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för förvaltningen angående dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Personuppgifter som kommer in till förvaltningen blir i regel allmänna handlingar. Därför får förvaltningen inte gallra eller spara uppgifter hur som helst. Kontakta den personuppgiftsansvarige eller DSO för mer information.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss är att du kan

  • begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter
  • invända mot behandling av dina personuppgifter
  • begära dataportabilitet
  • när som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde
  • klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

    Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Ytterligare behandling

Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga, så kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas.

Så här behandlar Göteborgs Stad dina personuppgifter

För registerutdrag eller hjälp med andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kontaktar du:

Kontaktcenter 031-365 00 00
E-post: goteborg@goteborg.se