Budget och årsrapport för fastighetsnämnden

Politikerna i kommunfullmäktige och fastighetsnämnd beslutar om den budget som styr fastighetskontorets arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska arbeta med under året och hur pengarna ska fördelas.

Övergripande mål

  • skapa förutsättningar för nya bostäder
  • mark- och exploateringsverksamhet
  • köpa, sälja och arrendera ut mark
  • förvaltning av mark och byggnader

samordna insatser på det bostadssociala området

  • anvisa bostäder till hushåll med särskilda behov
  • bostadsanpassningsbidrag
  • kommunalt bostadstillägg (KBH) till personer med funktionsnedsättning
  • samordna insatser för att göra offentliga miljöer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Budget

Budgeten svarar på hur prioriterade mål ska verkställas för ökad måluppfyllelse.

Budget för fastighetsnämnden för 2017

Budget för fastighetsnämnden 2018

Årsrapporterna visar hur utfallet har blivit för respektive år

Årsrapport för 2017 från fastighetsnämnden (länk till nämndhandlingar och protokoll)

Årsrapport 2016 från fastighetsnämnden