Upphandling av vuxenutbildning och skräddarsydd kompetensutveckling

Den 6 november fattade Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning beslut i en av de största upphandlingarna som Göteborgs Stad genomför. Frågan om vilka som ska erbjuda göteborgarna vuxenutbildning och skräddarsydd kompetensutveckling de kommande fyra åren är avgjord.

Nya ramavtal för vuxenutbildningen i Göteborg

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har övergripande ansvar för den kommunala vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna. Nämnden ska för hela stadens räkning anordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder och i övrigt ta de initiativ som behövs för att främja sysselsättningssituationen.

Beslutet om upphandling är fattat enligt Lagen om offentlig upphandling och utifrån de krav som Skolverket ställer på kommunal vuxenutbildning samt krav som Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ställt utifrån politiskt uppdrag.

– Kommunal vuxenutbildning är av strategisk vikt för göteborgarnas personliga utveckling men också för att öka delaktigheten, bildningen och utvecklingen av det demokratiska samhället. Den ska stödja det livslånga lärandet, bidra till en kompetensförsörjning och underlätta för inträde på arbetsmarknaden. Ramavtalen skall kunna möta såväl den högkonjunktur vi har nu som kommande konjunkturförändringar, säger förvaltningsdirektör Andreas Lökholm.

Beslutet som vinner laga kraft om tio dagar, förutsatt att ingen begär överprövning, omfattar vuxenutbildning och skräddarsydd kompetensutveckling och är uppdelat i följande sex avtalsområden:

 1. Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå samt Talanger.
 2. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, högskoleförberedande.
 3. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, yrkesinriktad utbildning samt branschstegar.
 4. Särskilda undervisningsgrupper för elever som är döva, blinda eller har grav synnedsättning.
 5. Särskilda undervisningsgrupper för elever med hörselnedsättning eller för elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiska funktionsnedsättningar.
 6. Skräddarsydd kompetensutveckling.

De antagna anbuden

Tilldelningsbeslutet

Nedanstående utbildningsanordnare kommer att utföra kommunal vuxenutbildning mellan den 1 juli 2019 och den 30 juni 2023

Avtalsområde 1

Ingång 1

 1. ABF Göteborg Vuxenutbildning AB
 2. AcadeMedia Eductus AB

Ingång 2

 1. ABF Göteborg Vuxenutbildning AB
 2. Cuben Utbildning AB

Ingång 3

 1. Hermods AB

Avtalsområde 2

Ingång 1

 1. ABF Göteborg Vuxenutbildning AB
 2. Hermods AB

Ingång 2

 1. Hermods AB

Avtalsområde 3

Ingång 1

 1. ABF Göteborg Vuxenutbildning AB

Ingång 2

 1. Movant AB

Ingång 3

 • Ingen leverantör har lämnat anbud.

Ingång 4

 1. Movant AB

Ingång 5

 1. Movant AB

Ingång 6

 • Ingen leverantör har lämnat anbud.

Ingång 7

 1. ABF Göteborg Vuxenutbildning AB

Ingång 8

 1. ABF Göteborg Vuxenutbildning AB

Ingång 9

 1. Movant AB

Ingång 10

 1. Movant AB

Ingång 11

 1. ABF Göteborg Vuxenutbildning AB
 2. Kompetensutvecklingsinstitutet Sverige AB

Avtalsområde 4

 1. Iris Hadar AB

Avtalsområde 5

Ingång 1

 1. Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs Universitet

Ingång 2

 1. ABF Göteborg Vuxenutbildning AB
 2. Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs Universitet

Avtalsområde 6

Ingång 1

 1. Veldi AB
 2. Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs Universitet
 3. ABF Göteborg Vuxenutbildning AB

Ingång 2

 1. Veldi AB
 2. Academedia Eductus AB
 3. AB Alphace Coaching & Education

Ingång 3

 1. Arbetslivsresurs AR AB
 2. AcadeMedia Eductus AB
 3. AB Alphace Coaching & Education

Nuvarande ramavtal

Det ramavtal som används idag gäller som längst till 2019-06-30. De kommer därefter ersättas av de ramavtal som tecknas i och med genomförandet av denna upphandling.

Dagens ramavtal är indelade i åtta avtalsområden:

 1. Sfi för personer med tidigare kort utbildning
 2. Sfi, allmän inriktning
 3. Sfi och fristående kurser/kurspaket inom gruv och gy med fast start
 4. Särskild undervisning 1
 5. Särskild undervisning 2
 6. Fristående kurser med kontinuerlig start
 7. Kurser inom gymnasiala yrkesprogram för grupper
 8. Flexibla kurser inom gymnasiala yrkesprogram