Så här behandlar Arbetsmarknad och vuxenutbildning personuppgifter

Det är viktigt för oss på Arbetsmarknad och vuxenutbildning att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. På den här sidan kan du läsa vår integritetspolicy. Den beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Ny besöksadress från 6 juli 2020

27 maj 2020

Från 6 juli finns Arbetsmarknad och vuxenutbildning på Brogatan 4 i Göteborg.

Närmsta hållplats är Järntorget.

Utöver besöksadressen har vi kvar samma kontaktuppgifter som tidigare.

Observera att våra kompetenscenter och Krami, som finns på andra adresser i staden, har kvar samma besöksadresser som tidigare.

Karta som visar var du hittar Brogatan 4.


Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning är personuppgiftsansvarig

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ansvarar för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Har du frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet, se kontaktuppgifter längst ner.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all typ av information som kan identifiera en fysisk person som är i livet. Namn, personnummer, foto, adress eller e-postadress är exempel på personuppgifter. Ljudupptagningar kan också vara personuppgifter även om inga namn nämns. IP-nummer är också personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Läs mer på sidan Om kakor på goteborg.se.

Så här får Arbetsmarknad och vuxenutbildning tillgång till dina personuppgifter

När du exempelvis söker en utbildning, anmäler dig till SFI eller blir anställd hos centrum för arbetsmarknadsanställningar lämnar du själv dina personuppgifter till arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Ibland händer det att arbetsmarknad och vuxenutbildning får personuppgifter från andra källor än dig själv. Det kan till exempel handla om uppgifter från socialtjänsten inför inskrivning på kompetenscenter eller om uppgifter från statens personadressregister, SPAR, för folkbokföringsuppgifter.

Det här innebär behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som kan göras med personuppgifterna, till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, arkivering, spridning, radering.

Varför behandlar vi dina personuppgifter (ändamål)?

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning är den myndighet som är utsedd av kommunfullmäktige att ansvara för kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna, samt att för hela Göteborgs Stads räkning anordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder och i övrigt ta de initiativ som behövs för att främja sysselsättningssituationen. Uppdraget står beskrivet i nämndens reglemente.

För att kunna utföra uppdraget behöver personuppgifter behandlas på olika sätt. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter om vi inte har en väl motiverad anledning till att göra det. När vi samlar in personuppgifter ska ändamålet med behandlingen tydligt framgå.

Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas.

Varför får vi behandla dina personuppgifter (laglig grund)?

All personuppgiftsbehandling måste ha en laglig grund. Laglig grund är de skäl som enligt dataskyddsförordningen är giltiga för att få behandla personuppgifter. Någon av dessa grunder måste finnas om vi ska hantera dina personuppgifter.

  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvariga.
  • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
  • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

I huvudsak sker personuppgiftsbehandlingen hos Arbetsmarknad och vuxenutbildning med antingen rättslig förpliktelse, allmänt intresse eller myndighetsutövning som grund.

Kategorier av personuppgifter

Vilka kategorier av personuppgifter som behandlas varierar utifrån vilken typ av ärende det rör sig om. Ibland behövs endast namn, medan personnummer och ytterligare uppgifter är nödvändiga i andra fall. Vi frågar inte om mer personuppgifter än nödvändigt.

Är du osäker på vad som gäller i ditt ärende kan du höra av sig till oss och fråga. Vi har normalt inte möjlighet att i efterhand radera personuppgifter som du har lämnat in till oss om de ingår i allmänna handlingar.

Personuppgiftsbehandlingar i särskilda situationer

När du ansöker till en vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna

När du skapar ett studerandekonto eller kontaktar oss för att ansöka till en komvuxutbildning samlas personuppgifter in från dig för att kunna behandla din ansökan. Vilka personuppgifter som är nödvändiga varierar beroende på vilken typ av utbildning du ansöker till.

Vid ansökningar till sfi behandlas uppgifter om modersmål. Vid ansökningar till lärvux behandlas uppgifter om hälsotillstånd. Sådana uppgifter är enligt dataskyddsförordningen känsliga personuppgifter och kräver extra skydd. Insamling av sådana uppgifter kan också bli aktuell vid ansökan till komvux om det är nödvändigt för att vi ska kunna behandla din ansökan. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter om det inte är nödvändigt för syftet med behandlingen.

Oavsett vilken utbildning du ansöker till behöver vi kontaktuppgifter till dig för att veta vem som ansöker och för att kunna kontakta dig. Den lagliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning delar dina personuppgifter med aktuella utbildningsanordnare.

När du deltar i studie- och yrkesvägledning

När du deltar i studie- och yrkesvägledning behandlas uppgifter om dig för att kunna utföra studie- och yrkesvägledning baserat på dina behov.

Vilka personuppgifter som är nödvändiga kan variera beroende på vilka omständigheter som är aktuella i ditt fall. Detta innebär att även uppgifter om språkkunskaper och hälsotillstånd kan behandlas. Sådana uppgifter är enligt dataskyddsförordningen känsliga personuppgifter och kräver extra skydd. Språkkunskaper är en känslig personuppgift endast om den identifierar en viss etnicitet och kräver extra skydd.

Vi behandlar inte känsliga personuppgifter om det inte är nödvändigt för syftet med behandlingen.

För att kunna utföra studie- och yrkesvägledning behöver vi alltid kontaktuppgifter till dig. Den lagliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

När du deltar i en arbetsmarknadsinsats

Kompetenscenter

När du bokas för inskrivning hos stadens kompetenscenter får Arbetsmarknad och vuxenutbildning dina personuppgifter från en försörjningsstödenhet i Göteborgs Stad. Om du sedan blir inskriven på kompetenscenter samlar vi in ytterligare personuppgifter från dig.

Vi behandlar inte fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt för syftet med behandlingen.

Den lagliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning delar dina personuppgifter med tänkbara arbetsgivare eller utbildningsanordnare och andra verksamheter som vi har avtal med för att stötta dig på din väg till egen försörjning.

Centrum för arbetsmarknadsanställningar

Inför att du skrivs in på Centrum för arbetsmarknadsanställningar får Arbetsmarknad och vuxenutbildning dina personuppgifter från en remitterande myndighet eller verksamhet, till exempel Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller kompetenscenter. Om du sedan blir inskriven på Centrum för arbetsmarknadsanställningar samlar vi in ytterligare personuppgifter från dig.

Vilken typ av uppgifter vi får från remitterande myndighet eller verksamhet eller samlar in från dig kan variera beroende på vilken insats du får och vilket stöd du behöver. Detta innebär att även uppgifter om hälsa kan behandlas. Sådana uppgifter är enligt dataskyddsförordningen känsliga personuppgifter och kräver extra skydd. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter om det inte är nödvändigt för syftet med behandlingen.

Den lagliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning delar dina personuppgifter med tänkbara arbetsgivare eller utbildningsanordnare och andra verksamheter som vi har avtal med för att stötta dig i din anställning eller vidare ut på den öppna arbetsmarknaden.

Krami

När du skrivs in på Krami får arbetsmarknad och vuxenutbildning dina personuppgifter från dig. Eftersom Krami är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården delar arbetsmarknad och vuxenutbildning personuppgifter med Arbetsförmedlingen och Kriminalvården.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning samlar även in dina personuppgifter från dessa myndigheter inom ramen för samarbetet. Även uppgifter om hälsa kan behandlas. Sådana uppgifter är enligt dataskyddsförordningen känsliga personuppgifter och kräver extra skydd. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter om det inte är nödvändigt för syftet med behandlingen.

Den lagliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning delar dina personuppgifter med tänkbara arbetsgivare eller utbildningsanordnare och andra verksamheter som vi har avtal med för att stötta dig i din väg ut på arbetsmarknaden.

Sommarjobb/feriearbete

Arbetsmarknad och vuxenutbildning ansvarar för fördelningen av sommarjobb till Göteborgs Stads ungdomar. När du söker ett sommarjobb får arbetsmarknad och vuxenutbildning dina personuppgifter från dig. Vi kan också få personuppgifter från din skola. Även uppgifter om hälsa kan behandlas. Sådana uppgifter är enligt dataskyddsförordningen känsliga personuppgifter och kräver extra skydd. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter om det inte är nödvändigt för syftet med behandlingen.

Den lagliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning delar dina personuppgifter med tänkbara arbetsgivare.

Om du använder sociala medier för att komma i kontakt med oss

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, för att komma i kontakt med Arbetsmarknad och vuxenutbildning, överförs informationen och dina personuppgifter till tredje part, vilket i det här fallet är det företag som driver det sociala mediet.

För din egen skull rekommenderar Göteborgs Stad dig att inte skicka känslig information till kommunen via sociala medier.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning svarar aldrig på frågor som rör individärenden via sociala medier.

Om du ingår avtal med och utför tjänster åt arbetsmarknad och vuxenutbildning

Om det avtalade uppdraget eller tjänsten innebär att behandling av personuppgifter sker ska ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt bestämmelser i dataskyddsförordningen tecknas mellan parterna i samband med undertecknande av avtalet, eller senast vid det datum då leverantören påbörjar uppdrag och behandling av personuppgifter åt beställaren.

Personuppgiftsbiträdesavtal ska tecknas enligt arbetsmarknad och vuxenutbildnings, vid var tid gällande avtalsmall för personuppgiftbiträdesavtal och tillhörande bilagor.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Om Arbetsmarknad och vuxenutbildning behöver överföra dina uppgifter till tredje land ska du få reda på det. Med tredje land menar vi en stat som inte ingår i Europeiska Unionen (EU) eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Arbetsmarknad och vuxenutbildning sparar dina personuppgifter till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt.

Eftersom de flesta personuppgifterna som arbetsmarknad och vuxenutbildning behandlar ingår i en allmän handling krävs gallringsbeslut för att uppgifterna ska kunna gallras.

Arbetsmarknad och vuxenutbildnings gallringsbeslut godkänns av Regionarkivet och innehåller information om när Arbetsmarknad och vuxenutbildning får ta bort handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.
Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Blankett för registerutdrag

Blankett för registerutdrag (dataskyddsförordningen)

Om dina uppgifter hos Arbetsmarknad och vuxenutbildning är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan normalt inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring.

Du har även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Offentlighetsprincipen

Arbetsmarknad och vuxenutbildning omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden som du skickar till oss normalt blir allmänna handlingar.

Vi är skyldiga att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan innebära vissa begränsningar av dina rättigheter.

Dataskyddsombud

Arbetsmarknad och vuxenutbildning har ett dataskyddsombud. Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att vi följer dataskyddsförordningen.

Vill du komma i kontakt med dataskyddsombudet?

Vår förvaltnings dataskyddsombud heter Frida Bonnevier.

E-post: dso@intraservice.goteborg.se

När du skickar e-post till dataskyddsombudet, tala om att frågan gäller Arbetsmarknad och vuxenutbildning samt ditt eget namn och telefonnummer.

För registerutdrag eller hjälp med andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kontaktar du:

Kontaktcenter
Telefon: 031-365 00 00
E-post: goteborg@goteborg.se