Resursfördelning förskola

Förskoleförvaltningens resursfördelningsmodell innebär att vi satsar mer där det behövs mest.

Vad är en resursfördelningsmodell?

Resursfördelningsmodell är ett sätt att fördela de ekonomiska resurserna till stadens förskolor och skolor på ett sätt som tar hänsyn till barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

Kartläggning visade på skillnader mellan olika områden i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad genomförde under 2017 kartläggningar hur stadsdelsnämndernas ekonomiska resursfördelning till förskola och grundskola såg ut. Kartläggningarna visade att det finns stora skillnader i fördelningen av resurser inom både förskola och skola.

Ny resursfördelningsmodell ska utjämna skillnaderna

En gemensam resursfördelningsmodell för hela staden har tagits fram. Syftet är att öka styrningen mot en mer likvärdig förskola och skola där resurserna kan styras dit behoven är som störst. Likvärdig förskola innebär i det här sammanhanget att alla barn ska ha tillgång till undervisning med lika god kvalitet och ge möjlighet för varje barn eller grupp av barn att lyckas.

Vad innebär resursfördelningsmodellen?

Resursfördelningsmodellen för förskolan innebär:

  • att resurserna till viss del sker utifrån barnens behov och förutsättningar
  • att förutsättningarna för en likvärdig resursfördelning till kommunala och fristående förskolor stärks
  • att det finns goda förutsättningar för en väl fungerande uppföljning av resursanvändandet ur ett hela staden perspektiv

Resursfördelningsmodellen för småskaliga verksamheter

Förskoleförvaltningen fick i augusti 2018 uppdraget av politikerna i förskolenämnden att se över vilka effekter den nya resursfördelningsmodellen får på småskaliga kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Göteborg. På förskolenämndens möte den 22 oktober beslutade politikerna:

  • att justera i nuvarande resursfördelningsmodell så att befintliga kommunala och fristående förskoleenheter med upp till och med 20 barn får ersättning beräknad på ett genomsnitt av kommunens samlade kostnad för ett barn i förskolan, samt att tio procent av ersättningen viktas socioekonomiskt enligt samma index som för övriga förskolor.
  • att ge förskoledirektören i uppdrag att till nästa nämndsammanträde utreda de ekonomiska konsekvenserna för kommunala respektive fristående verksamheter av att behålla genomsnittsersättningen för fristående verksamhet under nästa år.

Frågor och svar om resursfördelningsmodellen

FAQ om resursfördelningen till småskaliga verksamheter 

FAQ fristående verksamheter