Rapport om språkfrämjande insatser

Förskolan har ett viktigt uppdrag att stötta barns språkutveckling. För att lyckas med det här uppdraget arbetar Göteborgs Stads förskolor bland annat med språkfrämjande insatser. Under 2020 genomförde förskoleförvaltningen en kartläggning och fördjupande analys av dessa. Resultatet sammanställdes sedan i en rapport som du hittar längst ner på den här sidan.

Syftet med rapporten är att ge underlag till förskolenämnden för styrning. Syftet är också att ge underlag till förskoleförvaltningens ledning och rektorer, så att de kan koordinera och rikta det mest kvalificerade stödet till de förskolor som behöver det allra mest. 

Resultat 

I analysen framträder viktiga aspekter som har betydelse för vilket faktiskt stöd varje barn får utifrån sina förutsättningar och behov. Dessa redovisas nedan utan inbördes ordning:  

 • Ledarskapet har stor betydelse för språkfrämjande insatser. 
 • Strukturella förutsättningar, så som tid och resurser, är viktiga att avsätta. 
 • Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är ett viktigt stöd i att utveckla förskolans utbildning och undervisning. 
 • Barns perspektiv, delaktighet och lärande är en viktig utgångspunkt i undervisningen. 
 • Föräldrars perspektiv och delaktighet är betydelsefullt för barns språkutveckling. 
 • Flerspråkighet är en viktig aspekt för språkfrämjande insatsers effekter.  
 • Det behövs kompetensutveckling om språkfrämjande undervisning för yngsta barnen i förskolan. 

Förslag inför kommande insatser  

Rekommendationer inför kommande språkutvecklande insatser, utifrån rapportens resultat: 

 • Insatser ska ha tydliga och skriftligt formulerade mål, syfte och ansvarsfördelning. Det är också viktigt att det finns en plan för hur utvecklingschefer, rektorer och pedagoger ska dokumentera måluppfyllelsen under insatsens gång och i efterhand.  
 • Insatserna ska hellre vara få och långsiktiga än fler och kortsiktiga. Det är också viktigt att hela styrkedjan och arbetslag ingår.  
 • Insatser behöver vara förankrade i vetenskap och beprövad erfarenhet. 
 • Riktade insatser behövs för att öka likvärdigheten eftersom behov och förutsättningarna varierar i Göteborgs Stads förskolor.

Rapport om språkfrämjande insatser i förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad