Fastighetskontorets verksamheter

Fastighetskontoret arbetar i huvudsak inom fyra olika områden: mark, exploatering, förvaltning, boende och tillgänglighet.

Strategisk planering

Göteborgs Stad äger cirka 55 procent av Göteborgs totala markareal.

Det mesta är detaljplanerat för olika ändamål, såsom gatumark, parker och annan allmän plats. En del av marken är inte detaljplanerad och är kommunens markreserv.

Markreserven ska på kort eller lång sikt användas till bland annat bostäder, industri, handel, utbildning och service. Genom att aktivt arbeta med stadens markreserv tillgodoser fastighetskontoret behovet av mark för olika stadsbyggnadsbehov. Markreservens innehåll förändras i takt med de förvärv som kommunen gör, det vill säga köp och försäljningar av mark. I avvaktan på slutlig användning upplåter vi mark genom att arrendera ut till andra ändamål som till exempel jordbruk, kolonilotter, mindre verksamheter.

Fastighetskontoret ansvarar även för kommunens tomträtter. En tomträtt är en form av nyttjanderätt. För rätten att använda marken betalar tomträttshavaren en årlig avgift till kommunen. Det finns cirka 11 000 tomträtter i Göteborg som nyttjas till både bostäder och kommersiell verksamhet. 

Exploatering

Vid genomförandet av nya planer för bostadsbyggande och näringslivsetableringar är det vi som ansvarar för samordning av investeringar i kommunal teknik, till exempel gator och ledningar av olika slag.

I samarbete med BRG (Business Region Göteborg) medverkar kontoret till näringslivets utveckling och förnyelse genom utbyggnad av områden för företag, forskning och utbildning. Det sker genom att vi medverkar i arbetet med att ta fram program och detaljplaner för handel, kontor, industri och trafik.

Förvaltning

Tills dess att det är avgjort vad kommunens mark ska användas till ansvarar fastighetskontoret för förvaltningen av kommunens mark och byggnader. Förvaltningen ska ge en marknadsmässig avkastning och tar hänsyn till behoven av handlingsfrihet för att staden ska kunna fortsätta att utvecklas. Det finns även byggnader som inte tillhör markreserven. Dessa byggnader, till exempel kontorsbyggnader och lokaler för kommersiell verksamhet, förvaltar vi mer långsiktigt. Fastighetskontoret ansvarar också för förvaltning och skötsel av ej upplåten mark och kommunens skogar. Förvaltningen av dessa sker med hänsyn till både ekonomi, ekologi och friluftsliv.

Boende och tillgänglighet

Inom området boende och tillgänglighet ansvarar vi för många olika frågor som är kopplade till stadens bostadssociala arbete. Främst innebär det att vi anvisar bostäder till hushåll som av medicinska eller sociala skäl har svårigheter att lösa sitt boende på egen hand. Vi är även hyresvärd för de hushåll som inte på egen hand får teckna ett hyreskontrakt. Grunden för detta är ett samarbetsavtal mellan bostadsmarknadens parter i Göteborg, där fastighetsägare förbinder sig att i viss omfattning lämna lägenheter till våra målgrupper. Sedan 2015 ska vi också ordna bostäder till de nyanlända göteborgare som anvisas hit. 

Förutom bostadssociala frågor hanterar vi olika typer av bidragssystem. Det vanligaste av dessa är bostadsanpassningsbidraget som är till för personer med funktionsnedsättning som kan få bidrag för att kunna göra sin bostad mer funktionell. Vi handlägger också ansökningar om kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF) som är ett komplement till de statliga bostadsbidrag och bostadstillägg som finns. Vi har också en subvention för fastighetsägare som vill anordna trygghetsbostäder för äldre. 

Slutligen ansvarar vi för att samordna och utveckla den fysiska tillgängligheten i kommunen. Det gör vi genom att sprida kunskap, ge stöd och information, hålla i nätverk för erfarenhetsutbyte samt samarbeta med andra verksamheter i staden, i landet och i Europa.   

Prognos för färdigställande av bostäder 2018-2027