Fastighetsnämndens uppdrag

Fastighetsnämnden ansvarar för Göteborgs Stads mark- och bostadspolitiska uppgifter.

Nämndens övergripande mål är att skapa förutsättningar för att de som bor och vill bo i Göteborg skall kunna erbjudas goda bostäder i en trygg och stimulerande miljö. En annan viktig uppgift är att ge service åt och underlätta etablering och utveckling av näringslivet i Göteborg samt att medverka till en utveckling av Göteborg som kunskapsstad.

Nämndens ansvar i korthet

  • skapa förutsättningar för nya bostäder
  • mark- och exploateringsverksamhet
  • köpa, sälja och arrendera ut mark
  • förvaltning av mark och byggnader

samordna insatser på det bostadssociala området

  • anvisa bostäder till hushåll med särskilda behov
  • bostadsanpassningsbidrag
  • kommunalt bostadstillägg (KBH) till personer med funktionsnedsättning
  • samordna insatser för att göra offentliga miljöer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning