Så behandlar exploateringsförvaltningen personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter som myndighet, markägare och hyresvärd. Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss exempelvis vid besök, när du mejlar till oss eller tecknar ett avtal med oss.

Personuppgiftsbehandling

Ibland behöver vi inhämta personuppgifter från andra myndigheter eller andra aktörer. I vissa fall behöver vi även lämna dina personuppgifter till andra parter om det krävs för att uppfylla vårt uppdrag.  När vi samlar in dina personuppgifter informerar vi dig om behandlingen och berättar i vilket syfte som personuppgifterna samlas in. Om vi inhämtar dina personuppgifter från någon annan informerar vi dig när det sker och hur vi hanterar personuppgifterna.

Vi arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas och att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter om någon begär det med stöd av offentlighetsprincipen.

Personuppgiftsansvarig för exploateringsförvaltningen

Personuppgiftsansvarig är Exploateringsnämnden i Göteborgs Stad.

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud som granskar att vi följer gällande dataskyddsregler. Om du har synpunkter på vår hantering av personuppgifter kan du ta kontakt med vårt dataskyddsombud.

E-post: dso@intraservice.goteborg.se
 

Information om behandling av uppgifter om dig

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Kontakta i så fall kontaktpersonen hos oss.
E-post: exploatering@exploatering.goteborg.se

Telefon: 031-365 00 00
Kontaktperson: Pertti Ruha

Andra rättigheter

Du har rätt att begära rättelse eller radering samt begränsning av behandling av personuppgifterna. Du har också rätt till dataportabilitet samt rätt att invända mot hanteringen av personuppgifterna. Exploateringsförvaltningen är en myndighet vilket innebär att vissa av dina rättigheter är begränsade på grund av andra lagar.

Du har också rätt att framföra klagomål om exploateringsförvaltningen hantering av personuppgifter till Integritetsmyndigheten.

Specifik behandling av verksamheter som exploateringsförvaltningen ansvarar för

I bifogade handlingar kan du läsa hur exploateringsförvaltningen behandlar dina personuppgifter.

Information om behandling av personuppgifter vad gäller arrendeavtal

Information om behandling av personuppgifter vad gäller kontaktuppgifter till odlarföreningar

Information om behandling av personuppgifter vad gäller bostadsanpassningsbidrag

Information om behandling av personuppgifter för hyresgäster vad gäller kommunalt kontrakt

Information om behandling av personuppgifter vad gäller tomträttsavtal

Information om behandling av personuppgifter – vad gäller samtycke för publicering av text och bild