Exploateringsnämndens uppdrag

Nämnden har ansvar för kommunens markägande, samlade exploateringsverksamhet med projektutvecklingsansvar samt projektägar- och genomförandeansvar för exploateringsprojekt och för större och komplexa investeringsprojekt.

Exempel på huvudsakliga ansvarsområden:

  • ha den formella ägarrollen för kommunens fasta egendom med ansvar att förvärva, tillhandahålla, sälja och upplåta mark för de ändamål, i den omfattning och på de villkor som kommunfullmäktige fastställer.
  • bostadsanskaffning för hushåll med särskilda behov.
  • äga och genomföra exploaterings- och komplexa investeringsprojekt inklusive utbyggnad av allmän plats.