Exploateringsförvaltningen

Exploateringsförvaltningen är exploateringsnämndens förvaltning och har ca 330 anställda. Nämnden har ansvar för kommunens markägande, samlade exploateringsverksamhet med projektutvecklingsansvar samt projektägar- och genomförandeansvar för exploateringsprojekt och för större och komplexa investeringsprojekt.

Ny organisation för stadsutveckling

2 januari 2023

Vid årsskiftet 2022/2023 upphörde fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och lokalförvaltningen och medföljande nämnder. De ersattes av exploateringsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, stadsmiljöförvaltningen och stadsfastighetsförvaltningen. Läs mer om ny organisation för stadsutveckling i Göteborgs Stad här:


Ny organisation för stadsutveckling 2023

Våra verksamheter

Exploateringsförvaltningen arbetar i huvudsak inom följande områden: kommunens markägande, samlade exploateringsverksamhet med projektutvecklingsansvar samt projektägar- och genomförandeansvar för exploateringsprojekt och för större och komplexa investeringsprojekt.

Så behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter som myndighet, markägare och hyresvärd. Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss exempelvis vid besök, när du mejlar till oss eller tecknar ett avtal med oss.

Aktuellt

  • Göteborgs Stad har en ny nämndorganisation för stadsutveckling

    Publicerad 10 januari 2023
    Vid årsskiftet 2022/2023 fick Göteborgs Stad en ny organisation inom stadsutvecklingsområdet. Fyra nya nämnder trädde ikraft samtidigt som fem nämnder upphörde. Syftet med förändringen är att uppnå en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess samt en ökad effektivitet och transparens för boende, besökare och näringsliv.