Verksamheter inom arbetsmarknad och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV) har till uppgift att samordna arbetsmarknadspolitiska insatser för hela stadens räkning. I uppdraget ingår också att ansvara för vuxenutbildning inom skolformerna kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. En målsättning är att ta tillvara och utveckla synergier mellan arbetsmarknad och vuxenutbildningsinsatser.

Rätten till arbete är en förutsättning för att skapa ett mer jämlikt och socialt sammanhållet Göteborg, men också för att individen ska få möjlighet till ett tryggare och friare liv. Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning har som huvuduppgift att arbeta för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden och skapa bättre förutsättningar för arbete eller vidare studier. En viktig del i detta arbete är att ge medborgarna i Göteborg förutsättningar att förstärka sin kompetens/kunskap genom olika utbildnings- och/eller arbetsmarknadsinriktade insatser.

Grundregeln om allas lika värde, rättigheter och möjligheter är ledande för kommunens styrning och kommunfullmäktiges budget. Mänskliga rättigheter är därmed styrande för nämndens verksamhet.

Arbetslöshetsnämnd

Nämnden har också i sitt uppdrag att vara arbetslöshetsnämnd med uppgift att vidtaga eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. Nämnden ska också handlägga frågor om hjälpverksamhet vid arbetslöshet, samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör sysselsättningsfrågor samt omedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt som påverkar hjälpverksamhet inom kommunen.

Fokusområdet "Skapa förutsättningar för arbete"

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har en central roll i stadens arbete med sociala hållbarhet genom att ett av fyra fokusområden för de kommande årens arbete heter "Skapa förutsättningar för arbete". Förvaltningschefen har i det arbetet rollen som fokusledare, han ska samordna hela stadens arbete för att människor lättare ska komma i arbete.

Om föräldrar kommer i arbete bidrar det även till ökade förutsättningar för fokusområdena som rör barns uppväxtvillkor och förutsättningar genom skolåren.

Inom ramen för ”Skapa förutsättningar för arbete” pågår ett tätt och intensivt arbete mellan oss å den ena sidan och näringsliv, myndigheter och andra kommunala förvaltningar å den andra.

Göteborgs Stads värdegrundsarbete utgår från allas lika rättigheter oavsett bakgrund. Det innebär att alla som verkar inom Göteborgs Stad ska ha ett inkluderande förhållningssätt, främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Viktiga komponenter i detta arbete är bland annat att det finns likabehandlingsplaner inom nämndens ansvarsområde, en tydlig och samsynt styrning och ledning samt att verksamheten genomsyras av frågorna.

Kompetenscenter - skräddarsydda insatser för individen

Göteborgs Stad har fyra kompetenscenter: Angered, Centrum-Väster, Hisingen och Öster. Där samverkar personalen kring personer som har någon insats inom socialtjänsten för att dessa snabbare ska bli självförsörjande. Det krävs en remiss från en socialsekreterare för att en individ ska bli aktuell för Kompetenscenter.

Målgrupp

Kompetenscenter vänder sig till personer från 18 år som har försörjningsstöd och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som förväntas kunna komma ut i arbete eller studier inom 18 månader.

Kartläggning och genomförandeplan

När en person kommer till ett kompetenscenter är det en kartläggning som lägger grund för det kommande arbetet. Det är coachen som träffar deltagaren och tillsammans tittar man på vad deltagaren tidigare har gjort och vilken utbildning personen har med sig. Kartläggningen mynnar ut i en genomförandeplan som coach och deltagare tillsammans sätter upp och där man hittar svaren på frågor som: Var befinner du dig nu? Vart vill du och hur ska du nå dit? Man sätter upp delmål och vilka aktiviteter som behövs för att nå slutmålet.

Studie- och yrkesvägledning

På Brogatan 4 får du studie- och yrkesvägledning och information om de utbildningar du kan söka.