Rutiner för utbildningsanordnare - kurser efter 2019

Rutinerna gäller för utbildningsleverantörer/-anordnare som arbetar enligt avtal gällande Kommunal vuxenutbildning och skräddarsydd kompetensutveckling.

Avstängning

Rutin

Blankett  Beslut om tillfällig avstängning från kommunal vuxenutbildning

Blankett — Beslut om tillfällig avstängning från kommunal vuxenutbildning med praktiska inslag

Blankett Anmälan av användande av otillåtna hjälpmedel eller vilseledande vid bedömning av kunskaper

Byte av utbildningsanordnare, grupp eller kurs

Rutin

Byte till särskild undervisningsgrupp

Rutin

Elevens pedagogiska planering

Rutin

Exempel EPP

Internantagning

Rutin

Blankett - Internantagning

Klagomålshantering

Rutin

Blankett  klagomål

Kursbesked för grundläggande och gymnasiala kurser

Rutin

Matematik med preparandkurs

Rutin

Namnstandard för grupper i Alvis

Rutin

Nationella prov

Rutin

Blankett - leveransframställan


Blankett - Leveranskvitto

Närvaro, frånvaro och beviljad ledighet

Rutin

Prövning

Rutin

Registrering av kurspaket

Rutin

Registrering av status i Alvis

Rutin

Registrering av timmar inom sfi

Rutin

Registrering och hantering av betyg och intyg

Rutin

Blankett - Dokumentation vid ändring av betyg

Blankett - Leveransframställan

Blankett - Leveranskvitto

Skyddade personuppgifter

Rutin

Studerandeflytt till annan kommun

Rutin

Särskilt stöd

Rutin

Registrering i Alvis av särskilt stöd

Utbildningens upphörande

Rutin

Arbetsgång och checklista

Blankett Dokumentation vid utbildningens upphörande gruv, gy, kurser inom kurspaket

Blankett  Dokumentation vid utbildningens upphörande sfi

Validering

Rutin

Intyg efter validering

Verksamhetsförlagt lärande — vfl

Rutin

Blankett - avtal om verksamhetsförlagt lärande

Blankett - redovisning av verksamhetsförlagt lärande

Vuxmallshantering

Rutin

Åtgärder mot kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier

Rutin

Blankett - Anmälan av kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier