Kompetenscenter

Det övergripande målet för Arbetsmarknad och vuxenutbildning är att erbjuda effektiva arbetsmarknadsåtgärder, korta vägen för nyanlända, skapa gränsövergripande utbildning samt stödja kortutbildade. Flera av insatserna finns samlat i våra kompetenscenter.

Kompetenscenter - en väg in på arbetsmarknaden för dem som har ett behov av stöd i sitt arbetssökande

Göteborgs fyra kompetenscenter

Det finns fyra kompetenscenter i staden: Kompetenscenter Angered, Öster, Hisingen och Centrum-Väster. De har skapats för att samordna och samla arbetsmarknadsinsatser, vägledning och vuxenutbildning för arbetssökande under ett och samma tak. Och inte minst för att öka likabehandlingen i staden. Syftet med verksamheten är att arbetssökande invånare ska få tillgång till mer kompetenshöjande insatser och det övergripande målet för samtliga kompetenscenter är att deltagarna ska bli självförsörjande genom arbete eller studier.

Målgrupp

Kompetenscenter vänder sig till personer från 18 år som har försörjningsstöd och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som förväntas kunna komma ut i arbete eller studier inom 18 månader.

Kompetenscenter - allt det som behövs för att komma ut i arbete samlat under ett tak

På varje kompetenscenter arbetar coacher, arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare samt jobbmäklare. Tillsammans arbetar medarbetarna med att rusta personer och stärka deras möjligheter att komma ut i arbete och studier.

Coacher

Coacherna är med från första möte till sista och är deltagarens kontaktperson. De har en samordnade roll och är de som har all kontakt med andra myndigheter och övriga medarbetare på kompetenscenter. Coacherna jobbar med kartläggning, motivationsarbete och uppföljning av de olika insatserna som erbjuds i verksamheten.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarna kartlägger deltagarens tidigare studieerfarenheter och stöttar personer att söka relevanta utbildningar. De har en god kännedom om hur arbetsmarknaden och olika utbildningsvägar ser ut.

Jobbmäklare

Jobbmäklarna jobbar mot näringslivet och bygger kontaktnät med företag som letar efter olika kompetenser. De är coachernas förlängda arm ut i arbetslivet och hjälper till att matcha deltagare mot företag. Jobbmäklarnas mål är att en rekrytering ska gå så smidigt som möjligt.

Arbetsförmedlare

Det jobbar arbetsförmedlare på varje kompetenscenter. Genom arbetsförmedlaren får deltagaren tillgång till Arbetsförmedlingens samtliga insatser.

Så skapar Kompetenscenter förutsättningar för att få människor i arbete

Kartläggning och genomförandeplan

När en person kommer till ett kompetenscenter är det en kartläggning som lägger grund för det kommande arbetet. Det är coachen som träffar deltagaren och tillsammans tittar man på vad deltagaren tidigare har gjort och vilken utbildning personen har med sig. Kartläggningen mynnar ut i en genomförandeplan som coach och deltagare tillsammans sätter upp och där man hittar svaren på frågor som: Var befinner du dig nu? Vart vill du och hur ska du nå dit? Man sätter upp delmål och vilka aktiviteter som behövs för att nå slutmålet.

Grundpaketet

Nästa steg handlar om att sätta grunden för arbetssökandet. Deltagaren får stöd i att skriva ansökningshandlingar och ökad kunskap i vilka jobb som finns att söka. Med hjälp av studie- och yrkesvägledaren får deltagaren kunskaper om vilka branscher som har goda framtidsutsikter och vad som krävs för att komma dit. Kompetenscenter erbjuder kurser i bland annat datorkunskaper och intervjuträning. Här görs också språkinsatser för den som behöver det för att kunna vara aktiv i sitt arbetssökande. Medarbetare på kompetenscenter är med under hela perioden och motiverar och guidar.

Skräddarsydda insatser

Utifrån den planering som görs med deltagaren erbjuder kompetenscenter olika skräddarsydda insatser. Det kan vara ökade kunskaper om hur det fungerar i olika branscher och yrken och vilka krav som ställs för att jobba där. Att vara på en praktik en period är en bra möjlighet för att få arbetslivserfarenheter, referenser och utöka sitt nätverk.

Språkstöd

Under alla kompetenscenters aktiviteter arbetar man med att öka deltagares förmåga att kunna kommunicera på svenska. Deltagare erbjuds bland annat att delta i en språkstudiecirkel.

Matchning mot arbete eller studier

Under hela tiden på kompetenscenter kan deltagaren matchas ut mot arbete eller studier tack vare jobbmäklarnas kontakter med näringslivet. Ofta startar en anställning med en matchningspraktik där deltagare får möjlighet att visa upp sina färdigheter och arbetsgivaren får en fördjupad kännedom om den blivande medarbetaren. Under matchningspraktiken finns jobbmäklaren med som stöd för båda parter.