Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet

Hur kan Göteborgs Stad bidra till att människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden matchas till jobb i branscher som ropar efter arbetskraft? Ur denna fråga har idén om Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet vuxit fram inom förvaltningen. Det handlar om stegvis utbildning till bristyrken, anpassad både efter deltagarnas förutsättningar och efter arbetsmarknadens behov.

Stegvis utbildning till bristyrken

I dialog med branschföreträdare inom branscher med brist på arbetskraft identifieras lämpliga för­stajobb och arbeten möjliga att gå vidare till. Sedan sätts kort skräddarsydd utbildning och stegvis kom­petensutveckling samman för de specifika arbets­uppgifter som jobben innebär. Det första steget har extra fokus på motivation och framtidstro.

En förutsättning för alla steg är strikt koppling till anställningsbarhet, att arbetsmarknadens parter är överens om arbetsuppgifter och lönenivåer samt att det finns möjligheter för deltagaren att gå vidare med kompetensutveckling mot nya arbetsuppgifter.

Under 2018 startade stegvis utbildning inom äldreomsorg, industri, storkök och bygg.

Ett steg in - och vidare

För deltagarnas del innebär Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet först en kortare utbildning, indi­viduellt anpassad efter arbetslivserfarenhet och språkkunskaper, och därefter hjälp att söka jobb.

Efter första jobbet erbjuds de vidareutbildning för att gå vidare mot ett större yrkeskunnan­de, nya arbetsuppgifter och en starkare position på arbetsmarknaden.