Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. Nämnderna har samma proportionella mandatfördelning som kommunfullmäktige.

Nämnderna förbereder ärenden till kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut utförs. Nämnderna har framför allt hand om budget och frågor som gäller specialområden som rör hela staden. De svarar också på remisser (synpunkter) i kommunala frågor.

Här kan du kan du söka efter handlingar och protokoll från nämndsammanträden

Nämndernas arbete

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. De flesta av dem är fritidspolitiker som arbetar politiskt vid sidan av ordinarie arbete eller studier.

Arkivnämnden

Exploateringsnämnden

Förskolenämnden

Grundskolenämnden

Idrott- och föreningsnämnden

Kommunstyrelsen

Kretslopp och vattennämnden

Kulturnämnden

Miljö- och klimatnämnden

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Nämnden för demokrati och medborgarservice

Nämnden för funktionsstöd

Nämnden för inköp och upphandling

Nämnden för Intraservice

Socialnämnden Centrum

Socialnämnden Hisingen

Socialnämnden Nordost

Socialnämnden Sydväst

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsfastighetsnämnden

Stadsmiljönämnden

Utbildningsnämnden

Valnämnden

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden