Om Göteborgs Stads Leasing AB

Göteborgs Stads Leasing ska möta Göteborgs Stads sammantagna behov av miljösmarta fordon, maskiner, cyklar och annan lös egendom såsom datorer, kopiatorer och möbler genom kostnadseffektiva leasingavtal med operationellt- eller finansiellt leasingupplägg.

Göteborgs Stads Leasing AB är ett av stadens internbolag, vilket innebär att bolaget endast vänder sig till stadens verksamheter. 

Bolagets uppdrag

  • Bolaget ska svara för Göteborgs Stads sammantagna behov av miljösmarta fordon, maskiner och varutransporter samt framtidens innovativa lösningar inom området. Detta ska göras genom operationell eller finansiell leasing.
  • Bolaget ska också svara för stadens behov av leasing av lös egendom genom att erbjuda enkla, begripliga och kostnadseffektiva leasingavtal inom finansiell leasing.
  • Bolaget har också uppdraget att erbjuda Stadens anställda en hyrcykel (personalcykel) vilket är en del av stadens beslut om en cykelförmån till samtliga anställda inom Göteborgs Stad.
  • Bolaget ska dessutom stödja stadens förvaltningar och bolag vid avyttring av anläggningstillgångar.

Bolagets affärsidé

Affärsidén är att möta stadens behov av leasinglösningar avseende lös egendom och transportlösningar för Göteborgs Stads förvaltningar samt hel- och delägda bolag. För att bidra till en hållbar utveckling fokuserar bolaget på miljö, säkerhet och effektiv användning av skattemedel för stadens och medborgarnas bästa.

Utifrån vision och affärsidé har GSL tagit fram en tagline, som sammanfattar bolagets fokus:

”Vår drivkraft – ett hållbart Göteborg”

I fokus

Under 2019 tog Kommunfullmäktige ett beslut om att stadens fordonsflotta ska vara fossilfri 2023 och bolaget har varit pilot i Inköps- och upphandlingsförvaltningens uppdrag Kategoristyrning, med kategorin Lätta fordon. 

Både det nya målet och arbetet med kategoristyrningen stärker bolaget på dess inslagna väg med ett starkt miljöfokus och mot visionen; Hållbara transporter och investeringar med innovativt fokus för Göteborgs Stad.

Staden har i oktober 2020 58 procent fossilfria fordon. Ett arbete har nu påbörjats för att ställa om fordonsflottan till fossilfritt 2023.

 

Du kan läsa mer om oss på vår webbplats - Leasing och varutransporter i staden