Så behandlar Försäkrings AB Göta Lejon personuppgifter

Göta Lejon skyddar dina personuppgifter så att dina rättigheter tas till vara i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR).

Vilka personuppgifter behandlar Göta Lejon?

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Göta Lejon är exempelvis ansvarig för personuppgifter som du lämnar till bolaget om du anmält en skada. Göta Lejon behöver då uppgifterna för att kunna hantera ditt ärende. Andra exempel är om du lämnar klagomål på bolagets hantering av en skada eller anser att personuppgifter hanterats fel av bolaget. Då behandlar Göta Lejon dina personuppgifter som ett led i myndighetsutövningen.

Om du har frågor om dina personuppgifter eller vill få en kopia av dem ska du kontakta Göta Lejons dataskyddsombud, e-post dso@intraservice.goteborg.se

Känsliga personuppgifter

Ibland skickas känsliga personuppgifter in till bolaget. Uppgifterna behövs för att handlägga ett ärende och hanteras endast genom att läggas in i det aktuella ärendet. Uppgifterna görs inte sökbara. Behandlingen görs utifrån den juridiska grunden viktigt allmänt intresse.

Vem tar del av personuppgifterna?

Bara medarbetare på bolaget som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.

I vissa fall använder sig bolaget av personuppgiftsbiträden. De får endast behandla personuppgifter i enlighet med bolagets ändamål och instruktioner för behandlingen.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Till dess syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt.

Personuppgifterna hanteras sedan enligt de lagar om gallring av dokument som gäller för kommuner samt enligt Göta Lejons dokumenthanteringsplan. Personuppgifter som kommer in till bolaget blir i regel allmänna handlingar och bolaget får inte gallra eller spara uppgifter hur som helst.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av Göta Lejon

  • Begära tillgång till dina personuppgifter
  • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter
  • Invända mot behandling av dina personuppgifter
  • Begära dataportabilitet
  • När som helst återkalla eventuellt samtycke till att hantera dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
  • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Om du har synpunkter på behandlingen av dina personuppgifter

Om du vill klaga på ett beslut som Göta Lejon fattat om dina personuppgifter kan du överklaga till allmän förvaltningsdomstol.

Har du klagomål på bolagets handläggning kan du göra en anmälan till riksdagens ombudsmän (JO). Vill du kräva skadestånd kan du framföra ditt krav direkt till Göta Lejon eller väcka talan i allmän domstol. Du kan också ansöka om skadestånd hos Justitiekanslern som handlägger anspråk på ersättning enligt skadeståndslagen och EU:s dataskyddsförordning.

Mer information finns på Göteborgs Stads webbsida om behandling av personuppgifter.