Uppdrag för Göta Lejons styrelse

Göteborgs Stad äger Göta Lejon genom kommunfullmäktige. Fullmäktige styr Göta Lejon främst genom att utse styrelsen och fastställa ägardirektiv för bolaget.

Göta Lejons styrelse har flera formella uppgifter, till exempel att årligen redovisa hur verksamheten bedrivits. Styrelsen har även ansvaret för arbetsfördelningen inom sig och gentemot verkställande direktören. Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget och verkställande direktörens arbete. Styrelsen ska också lyfta frågor av principiell betydelse till kommunfullmäktige för ställningstagande.

När det gäller styrningen av bolagets verksamhet har Göta Lejons styrelse huvudsakligen ansvar för att bolaget:

  • svarar för kommunens försäkringsskydd gällande all försäkring förutom pensions- och kollektivavtalsreglerade försäkringar.
  • har god kunskap om försäkring, den internationella försäkringsmarknaden samt kommunens verksamheter i förvaltningar och bolag.
  • identifierar, strukturerar, försäkrar och återförsäkrar risker som påverkar staden som helhet.
  • är kommunens expertorgan och medverkar i utvecklingen inom försäkringsområdet.
  • har en central roll i stadens arbete med riskhanteringsfrågor och fungerar som en katalysator för arbetet inom hela staden.