Göteborgs Stadshus AB

Göteborgs Stadshus AB är som koncernbolag ägare till samtliga Göteborgs Stads bolag.

Det här är Göteborgs Stadshus?

Göteborgs Stadshus svarar för ägarstyrningen av samtliga kommunala bolag i Göteborgs stad. Bolagen är strukturerade i sju underkoncerner, tre regionala bolag, två interna bolag samt Boplats. Verksamheten leds av vd, ett tiotal medarbetare samt en politiskt tillsatt styrelse vars ledamöter även ingår i kommunstyrelsen.

Stadshus uppdrag är att stärka och effektivisera den politiska styrningen av bolagen och genom ägarstyrning stödja och stärka bolagen i deras uppdrag. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

Till koncernbolaget räknas också Göteborgs Stads filial i Bryssel, med fyra medarbetare. Totalt arbetar omkring 6 500 personer i stadens bolag.

Vad gör Göteborgs Stadshus?

Dialog, stöd och strategisk samordning. Det är tre av Göteborgs Stadshus viktigaste arbetsredskap. Organisationens roll är att effektivisera den politiska styrningen och samordningen av stadens bolag, utifrån kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.

Ägardialog

Göteborgs Stadshus bidrar till styrning och samordning av stadens bolag genom dialog mellan Göteborgs Stadshus styrelse och styrelsen för moderbolaget i respektive kluster. Moderbolagen i varje kluster har i sin tur dialog med sina respektive dotterbolag. Dialogen hjälper båda parter att förstå verksamheten samt de trender, utmaningar och risker som det aktuella bolaget står inför. Samtalen kan vara både coachande och vägledande och ska bidra till utveckling och samordning av klustren utifrån ett hela staden perspektiv.

Ägarstöd

Inför bildandet av Göteborgs Stadshus uppmärksammade bolagen behovet av praktiskt ägarstöd inom olika specialistområden. Även behovet av kompetensutveckling och vägledande bestämmelser av olika slag lyftes upp. Detta är något som Göteborgs Stadshus utvecklat både genom nätverk och utbildningar. Under 2015 och 2016 har exempelvis ca 450 styrelseledamöter gått en tvådagars utbildning i styrelsearbete.

Strategisk samordning

Under året som gått har Göteborg Stadshus genomfört ett utvecklingsarbete som breddat begreppet "Finansiell samordning" till "Strategisk samordning". I den strategiska samordningen ingår finansiell samordning, men Stadshus ska också leverera en samlad dokumentation som ger en helhetssyn på koncernens utmaningar och förutsättningar. Denna dokumentation ger sedan ett relevant underlag till KF:s budgetarbete.

Ytterst ägaransvar

Kommunfullmäktige i Göteborg har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer samt beslutar om ägardirektiv med mera.

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning

Organisationsnummer

556537-0888

Medarbetare

Verkställande direktör

Eva Hessman
Telefon: +46 31-368 01 68 I Mobil: +46 722 55 72 32
E-post: eva.hessman@gshab.goteborg.se

Vice Verkställande direktör

Anders Söderberg
Telefon: +46 31-368 54 64 I Mobil: +46 728-55 41 18
E-post: anders.soderberg@gshab.goteborg.se

Administration

Karin Lange
Administrativ Chef
Telefon: 031-368 54 59 I Mobil: +46 736-66 25 51
E-post: karin.lange@gshab.goteborg.se

Pia Andersson
Administrativ Koordinator
Telefon: 031-368 54 54 I Mobil: +46 702 46 80 32
E-post: pia.a.andersson@gshab.goteborg.se

Bolagsansvariga

Peter Berggren
Bolagsansvarig - näringsliv, turism, kultur och evenemang, interna bolag
Telefon: +46 31 368 54 56 I Mobil: +46 722 43 00 85
E-mail: peter.berggren@gshab.goteborg.se

Mats Boogh
Bolagsansvarig- kollektivtrafik, energi, regionala bolag
Telefon: +46 31 368 54 55 I Mobil: +46 725 85 28 66
E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se

Andreja Sarcevic
Bolagsansvarig - bostäder, lokaler, hamn och Boplats
Telefon: +46 31 368 54 61 I Mobil: +46 728 55 42 25
E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se

Funktionsansvariga

Berndt Sundström
Ekonomichef
Telefon: +46 31 368 54 58 I Mobil: +46 725 70 87 94
E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se

Håkan Spjuth
Redovisningschef
Telefon: + 46 31 368 54 60 I Mobil: +46 702 53 72 88
E-post: hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Johanna Hasselgren
Koncern HR-chef
Direkt + 46 31 368 54 53 I Mobil: + 46 707 80 10 74
E-post: johanna.hasselgren@gshab.goteborg.se

Johan Hörnberg 
Bolagsjurist
Telefon: +46 31 368 54 52 I Mobil: +46 761 07 65 04
E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se

Gunilla Dörner Buskas 
Hållbarhetschef
Telefon: +46 31 368 54 57 I Mobil: +46 722 55 70 59
E-post: gunilla.dorner.buskas@gshab.goteborg.se

Gothenburg European Office

Catrine Norrgård
Branch Director
Telefon: + 32 2 274 55 41
E-post: catrine.norrgard@gshab.goteborg.se

Mads-Erik Schiönnemann
Office Manager
Telefon: + 32 2 274 55 45
E-post: mads-erik.schionnemann@gshab.goteborg.se


Styrelse

Ordförande

Axel Josefson (M) ordförande

Styrelseledamöter

Elisabeth Lann (KD) 1:e vice ordförande
Karin Pleijel (MP) 2:e vice ordförande
Daniel Bernmar (V)
Helene Odenjung (L)
Jonas Attenius (S)
​Blerta Hoti (S)
Thomas Hedberg (D)
​Henrik Munck (D)

Styrelsesuppleant

Viktoria Tryggvadottir (S)
Emmyly Bönfors (C)
​Grith Fjeldmose (V)

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi, ordinarie SACO
Annika Berntsson, suppleant SACO

Lars Dahlström, ordinarie TCO

Ivan Delmon, ordinarie LO

Lekmannarevisorer

Hans Aronsson (S)
Lars Bergsten (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Vivi-Ann Nilsson (S)
Claes-Göran Lans (M)
 

Sammanträdeshandlingar och beslut

Länk till handlingar och protokoll

Organisation Göteborgs Stadshus AB
 

 

Publikationer

Stadshus årsredovisning 2018

Stadshus koncerngemensamma hållbarhetsrapport 2017

Stadshus årsredovisning 2017

Så här behandlar vi personuppgifter

Göteborgs Stadshus kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter på Göteborgs Stadshus utgår från syftet med behandlingen.

Under nedanstående länk förklarar vi hur vi behandlar personlig information om dig och varför vi gör det. Vi beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Så här behandlar vi dina personuppgifter. Du kan också besöka datainspektionen.se för generell information om dina rättigheter gällande personuppgifter.

Dataskyddsombud

Göteborgs Stadshus dataskyddsombud når du på e-post dso@intraservice.goteborg.se. För registerutdrag eller hjälp med andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kontaktar du goteborg@goteborg.se via e-post.

Filer och dokument