Göteborgs Stadshus AB

Göteborgs Stadshus AB är som koncernbolag ägare till samtliga Göteborgs Stads bolag.

Det här är Göteborgs Stadshus?

Göteborgs Stadshus svarar för ägarstyrningen av samtliga kommunala bolag i Göteborgs stad. Bolagen är strukturerade i sju underkoncerner, tre regionala bolag, två interna bolag samt Boplats. Verksamheten leds av vd, ett tiotal medarbetare samt en politiskt tillsatt styrelse vars ledamöter även ingår i kommunstyrelsen.

Stadshus uppdrag är att stärka och effektivisera den politiska styrningen av bolagen och genom ägarstyrning stödja och stärka bolagen i deras uppdrag. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

Till koncernbolaget räknas också Göteborgs Stads filial i Bryssel, med fyra medarbetare. Totalt arbetar omkring 6 500 personer i stadens bolag.

Vad gör Göteborgs Stadshus?

Dialog, stöd och strategisk samordning. Det är tre av Göteborgs Stadshus viktigaste arbetsredskap. Organisationens roll är att effektivisera den politiska styrningen och samordningen av stadens bolag, utifrån kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.

Ägardialog

Göteborgs Stadshus bidrar till styrning och samordning av stadens bolag genom dialog mellan Göteborgs Stadshus styrelse och styrelsen för moderbolaget i respektive kluster. Moderbolagen i varje kluster har i sin tur dialog med sina respektive dotterbolag. Dialogen hjälper båda parter att förstå verksamheten samt de trender, utmaningar och risker som det aktuella bolaget står inför. Samtalen kan vara både coachande och vägledande och ska bidra till utveckling och samordning av klustren utifrån ett hela staden perspektiv.

Ägarstöd

Inför bildandet av Göteborgs Stadshus uppmärksammade bolagen behovet av praktiskt ägarstöd inom olika specialistområden. Även behovet av kompetensutveckling och vägledande bestämmelser av olika slag lyftes upp. Detta är något som Göteborgs Stadshus utvecklat både genom nätverk och utbildningar. Under 2015 och 2016 har exempelvis ca 450 styrelseledamöter gått en tvådagars utbildning i styrelsearbete.

Strategisk samordning

Under året som gått har Göteborg Stadshus genomfört ett utvecklingsarbete som breddat begreppet "Finansiell samordning" till "Strategisk samordning". I den strategiska samordningen ingår finansiell samordning, men Stadshus ska också leverera en samlad dokumentation som ger en helhetssyn på koncernens utmaningar och förutsättningar. Denna dokumentation ger sedan ett relevant underlag till KF:s budgetarbete.

Ytterst ägaransvar

Kommunfullmäktige i Göteborg har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer samt beslutar om ägardirektiv med mera.

Information om genomförandet av kommunfullmäktiges uppdrag att förbereda för försäljning av tillgångar

Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag

Organisationsnummer

556537-0888

Medarbetare

Verkställande direktör

Stefan Söderlund
Telefon: +46 31-368 54 62 Mobil: +46 701 91 63 01
E-post: stefan.soderlund@gshab.goteborg.se


Administration

Karin Lange
Administrativ Chef
Telefon: 031-368 54 59 I Mobil: +46 736-66 25 51
E-post: karin.lange@gshab.goteborg.se

Pia Andersson
Administrativ Koordinator
Telefon: 031-368 54 54 I Mobil: +46 702 46 80 32
E-post: pia.a.andersson@gshab.goteborg.se

Bolagsansvariga

Peter Berggren
Bolagsansvarig - näringsliv, turism, kultur och evenemang, interna bolag
Telefon: +46 31 368 54 56 I Mobil: +46 722 43 00 85
E-mail: peter.berggren@gshab.goteborg.se

Mats Boogh
Bolagsansvarig- kollektivtrafik, energi, regionala bolag
Telefon: +46 31 368 54 55 I Mobil: +46 725 85 28 66
E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se

Andreja Sarcevic
Bolagsansvarig - bostäder, lokaler, hamn och Boplats
Telefon: +46 31 368 54 61 I Mobil: +46 728 55 42 25
E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se

Funktionsansvariga

Berndt Sundström
Ekonomichef
Telefon: +46 31 368 54 58 I Mobil: +46 725 70 87 94
E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se

Håkan Spjuth
Redovisningschef
Telefon: + 46 31 368 54 60 I Mobil: +46 702 53 72 88
E-post: hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Katharina Strömseng
Kommunikationschef
Direkt + 46 31 368 54 51 I Mobil: + 46 725 26 57 22
E-post: katharina.stromseng@gshab.goteborg.se

Johanna Hasselgren
Koncern HR-chef
Direkt + 46 31 368 54 53 I Mobil: + 46 707 80 10 74
E-post: johanna.hasselgren@gshab.goteborg.se

Johan Hörnberg
Bolagsjurist
Telefon: +46 31 368 54 52 I Mobil: +46 761 07 65 04
E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se

Gunilla Dörner Buskas
Hållbarhetschef
Telefon: +46 31 368 54 57 I Mobil: +46 722 55 70 59
E-post: gunilla.dorner.buskas@gshab.goteborg.se

Gothenburg European Office

Catrine Norrgård
Branch Director
Telefon: + 32 2 274 55 41
E-post: catrine.norrgard@gshab.goteborg.se

Caroline Eriksson
Public Affairs Manager
Telefon: + 32 2 274 55 40
E-post: caroline.eriksson@gshab.goteborg.se

Susanne Ingmansson
Funding and Communications Manager
Telefon: + 32 2 274 55 42
E-post: susanne.ingmansson@gshab.goteborg.se

Mads-Erik Schiönnemann
Office Manager
Telefon: + 32 2 274 55 45
E-post: mads-erik.schionnemann@gshab.goteborg.se


Styrelse

Ordförande

Axel Josefsson (M) ordförande

Styrelseledamöter

David Lega (KD) 1:e vice ordförande
Karin Pleijel (MP) 2:e vice ordförande
Daniel Bernmar (V)
Helene Odenjung (L)
Jonas Attenius (S)
​Vakant (S)
Thomas Hedberg (D)
​Henrik Munck (D)

Styrelsesuppleant

Viktoria Tryggvadottir (S)
Emmyly Bönfors (C)
​Grith Fjeldmose (V)

Lekmannarevisorer

Hans Aronsson (S)
Lars Bergsten (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Vivi-Ann Nilsson (S)
Claes-Göran Lans (M)

Sammanträdeshandlingar och beslut

Länk till handlingar och protokoll

Organisation Göteborgs Stadshus AB

Göteborgs Stads organisation

Publikationer

Stadshus årsredovisning 2018

Stadshus koncerngemensamma hållbarhetsrapport 2017

Stadshus årsredovisning 2017

Så här behandlar vi personuppgifter

Under nedanstående länk förklarar vi hur vi behandlar personlig information om dig och varför vi gör det. Vi beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Så här behandlar vi dina personuppgifter. Du kan också besöka datainspektionen.se för generell information om dina rättigheter gällande personuppgifter.

Det här har du rätt till

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi har sparat om dig och få en kopia av dessa, ett så kallat registerutdrag. Du har rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller kompletteras. Du har också rätt att framföra klagomål om Stadshus hantering av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Dataskyddsombud

Göteborgs Stadshus dataskyddsombud är Abtin Kronold, e-post: dso@intraservice.goteborg.se. För registerutdrag eller hjälp med andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kontaktar du: Kontaktcenter 031-365 00 00, e-post: goteborg@goteborg.se

Filer och dokument