Om omvärlds- och intressebevakning

Göteborgs Stad har en omfattande omvärlds- och intressebevakning som långsiktigt och strategiskt bevakar nationella och internationella frågor som påverkar Göteborg.

Omvärldsbevakningen syftar till att få en övergripande förståelse för särskilda områden som är av intresse för Göteborg. Bevakningen riktar sig i första hand mot regional, nationell och EU-nivå för att kunna påverka politiska lösningar och beslut.

Genom att i ett tidigt skede försöka påverka EU-beslut och anpassa Göteborgs Stads verksamheter till nya EU-regler, utvecklas den service som Göteborgs invånare är beroende av varje dag. Verksamheterna kan då lättare förutse och hantera förändringar som ny lagstiftning eller andra initiativ kan innebära.

Göteborgs Stads representationskontor bevakar viktiga EU-frågor i Bryssel

Göteborgs Stads verksamheter påverkas inte bara av nationell lagstiftning och riksdagsbeslut. Omkring 60 procent av den kommunala verksamheten påverkas på ett eller annat sätt av beslut och lagstiftning som har sin grund i EU-samarbetet.

För att på plats kunna bevaka och påverka den lagstiftning som formar livet i vår stad har Göteborgs Stad ett representationskontor i Bryssel , Gothenburg European Office (GEO).

Här kan du läsa mer om Gothenburg European Office