Göteborgs Stads representationskontor i Bryssel

Göteborgs Stads kontor i Bryssel har som huvuduppgift att representera Göteborgs Stad gentemot EU:s institutioner och andra aktörer i Bryssel. Detta görs på plats genom påverkan av lagstiftningsförslag, initiering och stöd till strategiska utvecklingsprojekt med EU-finansiering samt genom omvärldsbevakning.

Göteborgs kommunstyrelse är ytterst ansvarig för verksamheten. Det är kommunstyrelsen som sätter kontorets agenda utfrån Göteborgs Stads prioriteringar och EU-kommissionens arbetsprogram.

Göteborgs Stads representationskontor har ett antal strategiska partners. Dessa är idag Business Region Göteborg (BRG), Göteborgs Hamn, Göteborg Energi och Chalmers tekniska högskola. Partners till kontoret är även Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park. Göteborgs Stads representationskontor arbetar i nära samarbete med Västra Götalandsregionens Brysselkontor, som det även delar lokaler med.

EU-samarbetet är viktigt för Göteborgs utveckling

Majoriteten av den lagstiftning som berör svenska kommuner har sitt ursprung i EU. Det är därför viktigt att finnas i Bryssel för att på plats kunna bevaka och påverka den lagstiftning som formar livet i vår stad. Påverkansarbetet i Bryssel är både konsekvent och långsiktigt. Ett exempel på detta är att Göteborg redan 2008 positionerade sig som en av Europas drivande städer när det gäller hållbara energilösningar och fjärrvärmesystem. Detta har lett till att man inom EU:s institutioner gärna lyssnar på våra åsikter om energilagstiftning. Det har också lett till att vi fått igenom fyra så kallade smarta städer-projekt, till exempel projektet Celsius som rör fjärrvärme och fjärrkyla. Celsius är ett så kallat Smart Cities projekt där EU finansierar innovativa lösningar i städer för att minska klimatpåverkan och öka energieffektiviteten. Det senaste projektet är IRIS.

Marknadsföring av Göteborg

Med sina 250 regionkontor, 2 600 intresse- och branschorganisationer och 1 200 medierepresentanter är Bryssel också en optimal plats för att knyta kontakter och marknadsföra innovativa lösningar från Göteborgsområdet. Det finns också stora möjligheter att marknadsföra Göteborg som en dynamisk stad och visa upp de projekt som genomförs. Detta är viktigt dels för att sprida goda exempel och diskutera olika lösningar, men också som ett instrument för att säkerställa fortsatt EU-finansiering av framgångsrika projekt från Göteborg. Vi organiserar därför regelbundet konferenser och seminarier där projekt och aktörer från staden exponeras. Tack vare denna exponering lyfts till exempel Göteborgs hamn ofta fram som en framgångsrik och framåtsträvande hamn i EU, där tågförbindelser och miljöarbetet är det som imponerar mest. Detta har bidragit till att Göteborgs hamn erhållit EU-stöd för utveckling av infrastruktur runt hamnområdet och för satsningar på alternativa bränslen för framtidens sjöfart.

Gothenburg European Offices verksamhet bedrivs sedan 1 december 2016 som filial till Göteborgs Stadshus AB

Kontaktuppgifter till Göteborgs Stads Representationskontor i Bryssel

Gothenburg European Office
(Göteborgs Stadshus AB Belgian Branch)
Rue du Luxembourg 3
B-1000 Brussels, Belgium
​E-mail:  european.office@cityhall.goteborg.se
Tel: +32(0) 2 274 55 40
Fax: +32(0) 2 512 39 45

Catrine Norrgård

Filialchef
Telephone: +32(0) 2 274 55 41
E-mail : catrine.norrgard@gshab.goteborg.se

Saga Barnard

Office Manager
Telephone: +32(0) 2 274 55 42
E-mail: saga.barnard@gshab.goteborg.se

Lina Forsman

Policy Officer
Telephone: +32(0) 2 274 55 40
E-mail: lina.forsman@gshab.goteborg.se