Stadenövergripande internationella organisationer och nätverk

Det är kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen som beslutar om medlemskap i internationella organisationer och nätverk. Internationella projekt är projekt som på något sätt delfinansieras av externa aktörer. Projekten ska skapa någonting positivt och generera mervärden för Göteborg och bidra till Göteborgs Stads prioriterade mål.

Eurocities, ett exempel på stadens medlemskap i internationella organisationer

EUROCITIES är en organisation som grundades 1986 och utgörs av cirka 140 europeiska medlemsstäder, där varje enskild stad har mer än 250 000 invånare. Sammanlagt innefattar de städer som är engagerade inom Eurocities 35 länder och 130 miljoner invånare. Göteborgs Stad blev medlem 1995. Arbetet inom organisationen är fokuserat på omvärlds- och intressebevakning i syfte att tillvarata storstädernas intresseområden i EU. Detta arbete innebär en nära och kontinuerlig dialog med olika EU-institutioner.

EUROCITIES samordnar även vissa EU-finansierade projekt samt fungerar som forum för samarbete mellan medlemsstäderna. Arbetet i EUROCITIES sker främst genom organisationens sex tematiska forum och relaterade arbetsgrupper:

  • kultur
  • ekonomisk utveckling
  • miljörelaterade frågor
  • digitalisering
  • mobilitet
  • sociala frågor

Göteborgs Stads medlemskap i organisationen gör det möjligt med omvärlds- och intressebevakning, verksamhetsutveckling genom nätverksarbete samt utbyte av kunskap och erfarenheter med andra städer.

Hur arbetar Göteborgs Stad med internationella organisationer, nätverk och projekt?

Göteborgs Stad har ett brett internationellt engagemang som ger nytta för boende, besökare och näringsliv i Göteborg. EU-arbetet är en stor del av stadens internationella engagemang. Genom medlemskap i europeiska samarbetsorganisationer och engagemang i olika EU-projekt kan Göteborgs Stad utbyta erfarenheter och delta i projekt som gynnar Göteborg. Det är också ett sätt påverka EU-agendan tillsammans med andra europeiska städer och aktörer som myndigheter, universitet och intresseorganisationer.

Syftet med Göteborgs Stads EU-arbete är att,

  • inkludera relevanta EU-frågor i beslut och verksamheter,
  • aktivt vara med och påverka frågor som berör Göteborg (exempelvis vitböcker, direktiv och lagstiftning),
  • ta tillvara Göteborgs intressen i EU-relaterade frågor,
  • genom samarbeten arbeta för att Göteborgs Stads verksamheter på ett så bra sätt som möjligt ska kunna ta del av den EU-finansiering vi har möjlighet till.

Filer och dokument