EU-projekt för fossilfri energi (FED)

Göteborgs Stad är en av 18 europeiska städer som får EU-stöd för att vara ett innovativt testområde för en hållbar energihantering. Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, ska minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter.

Urban Innovation Actions (UIA) är en satsning av EU för att stödja nya lösningar för hållbar stadsutveckling i Europa. Göteborgs Stad var en av 18 europeiska städer som fick del av satsningen när den startade 2016. EU-stödet bidrar till att genomföra projektet FED (Fossil-free Energy Districts).

Innovativt testområde för hållbar energihantering

Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovationssatsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. På Chalmers Campus Johanneberg skapas en unik handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla som omfattar cirka 50 hus. I slutet av 2017 ska testmiljön vara igång och i december 2019 ska testerna vara klara och förhoppningsvis är då tekniken utvecklad och kan användas även på andra ställen både i Göteborg och i Europa.

Innovation med miljövinster

Nio partners har gått samman för att testa om el, fjärrvärme och fjärrkyla kan återanvändas mellan olika hus på testområdet. Om ett hus exempelvis är för varmt ska det kunna sälja överskottsvärmen till ett annat hus på området som är för kallt. I dag släpps överskottsvärmen ut och energi går åt för att öka värmen i det kalla huset. El, fjärrvärme eller fjärrkyla ska mellanlagras på området och både mellanlagringen och de ekonomiska transaktionerna ska ske automatiskt.

Chalmers Campus Johanneberg är världsunikt med att skapa just en handelsplats för detta. Något som testas i projekter är att utöver de miljömässiga vinsterna, sporra fastighetsägarna att använda tekniken för att det är ekonomiskt lönsamt.

Projektets organisation

Projektägare är Göteborgs Stad och Johanneberg Science Park leder och samordnar projektet. Projektet har fått ekonomiskt stöd av Urban Innovation Actions (UIA), Europakommissionens initiativ för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

Fastighetsägarna Akademiska Hus och Chalmersfastigheter förvaltar husen som ingår i projektet och forskare från Chalmers gör simuleringar för att analysera effekterna av olika tekniska lösningar. Göteborg Energi, Ericsson och RISE utvecklar handelsplatsen och Business Region Göteborg ansvarar för att utreda policyfrågor. 

Följ FED-projektet

Twitter @fedgbg

FED på Johanneberg Science Parks webbplats

FED på UIAs webbplats

Fakta om projektet

Har du frågor eller vill ha mer information?

Kontakta Johanneberg Science Park, telefon 070-884 98 88 eller via e-post info@johannebergsciencepark.se