Internationella organisationer, nätverk och projekt

Göteborgs Stads engagemang i internationella organisationer och nätverk gör det möjligt att ta tillvara Göteborgs intressen, knyta kontakter med andra städer och regioner, omvärlds- och intressebevakning, få möjlighet till utbyte av erfarenheter och att delta i olika projekt.

Projekten ska skapa någonting positivt och generera mervärden för Göteborg och bidra till Göteborgs Stads prioriterade mål. Det är kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen som beslutar om medlemskap i internationella organisationer och nätverk. Internationella projekt är projekt som på något sätt delfinansieras av externa aktörer.

Göteborgs Stad är en av 18 europeiska städer som får EU-stöd för att vara ett innovativt testområde för en hållbar energihantering. Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, ska minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter.

Göteborgs Stad är öppen för världen och samverkar med andra städer och länder i Europa så att gemensamma samhällsutmaningar får nya lösningar och näringslivet i medlemsländerna står sig i den globala konkurrensen.