Internationella organisationer och nätverk

Göteborgs Stads engagemang i internationella organisationer och nätverk gör det möjligt att ta tillvara Göteborgs intressen, knyta kontakter med andra städer och regioner, omvärlds- och intressebevakning, få möjlighet till utbyte av erfarenheter och att delta i olika projekt.

Eurocities, ett exempel på stadens medlemskap i internationella organisationer

EUROCITIES är en organisation som grundades 1986 och utgörs av cirka 140 europeiska medlemsstäder, där varje enskild stad har mer än 250 000 invånare. Sammanlagt innefattar de städer som är engagerade inom Eurocities 35 länder och 130 miljoner invånare. Göteborgs Stad blev medlem 1995. Arbetet inom organisationen är fokuserat på omvärlds- och intressebevakning i syfte att tillvarata storstädernas intresseområden i EU. Detta arbete innebär en nära och kontinuerlig dialog med olika EU-institutioner.

EUROCITIES samordnar även vissa EU-finansierade projekt samt fungerar som forum för samarbete mellan medlemsstäderna. Arbetet i EUROCITIES sker främst genom organisationens sex tematiska forum och relaterade arbetsgrupper:

  • kultur
  • ekonomisk utveckling
  • miljörelaterade frågor
  • digitalisering
  • mobilitet
  • sociala frågor

Göteborgs Stads medlemskap i organisationen gör det möjligt med omvärlds- och intressebevakning, verksamhetsutveckling genom nätverksarbete samt utbyte av kunskap och erfarenheter med andra städer.

Syftet med Göteborgs Stads EU-arbete är att,

  • inkludera relevanta EU-frågor i beslut och verksamheter,
  • aktivt vara med och påverka frågor som berör Göteborg (exempelvis vitböcker, direktiv och lagstiftning),
  • ta tillvara Göteborgs intressen i EU-relaterade frågor,
  • genom samarbeten arbeta för att Göteborgs Stads verksamheter på ett så bra sätt som möjligt ska kunna ta del av den EU-finansiering vi har möjlighet till.

Filer och dokument