Internationella organisationer och nätverk

Göteborgs Stads engagemang i internationella organisationer och nätverk gör det möjligt att ta tillvara Göteborgs intressen, knyta kontakter med andra städer och regioner, omvärlds- och intressebevakning, få möjlighet till utbyte av erfarenheter och att delta i olika projekt.

Stadenövergripande internationella organisationer och nätverk

Det är kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen som beslutar om medlemskap i internationella organisationer och nätverk. Internationella projekt är projekt som på något sätt delfinansieras av externa aktörer. Projekten ska skapa någonting positivt och generera mervärden för Göteborg och bidra till Göteborgs Stads prioriterade mål.