Göteborgs Stads samarbete med vänorter och partnerstäder

Göteborgs Stad har sedan länge flera partnerstäder och vänorter. Dessa samarbetsavtal ingicks för att utbyta kunskap och erfarenheter och få möjlighet att delta i olika projekt.

Partnerstäder

Göteborg har flera partnerstäder där partnerstadsavtalen är vilande - Chicago, Kiel, Krakow, Lyon, Newcastle, Rostock, Shanghai, Tallin och Xi’an. Avtalen uppdateras inte, utan samarbeten sker i stället främst inom olika bolag och förvaltningars uppdrag. Visst utbyte av artighetskaraktär förekommer med dessa partnerstäder.

Göteborgs partnerstad Nelson Mandela Bay Municipality

Nelson Mandela Bay Municipality (NMBM) i Sydafrika är en partnerstad sedan 1999. Partnerskapet är en förutsättning för att driva gemensamma projekt. Projekten finansieras av SIDA genom Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Samarbetet gör det möjligt att byta erfarenheter och samverka kring projekt som berör lokal demokrati.

Vänorter

Ett vänortssamarbete är en speciell relation mellan kommuner. Göteborgs Stads nordiska vänorter är Århus, Åbo och Bergen. Politiker och andra representanter träffas vartannat år för att jämföra erfarenheter, utbyta idéer och diskutera gemensamma utmaningar.