Göteborgs Stads samarbete med vänorter och partnerstäder

För att ha en bra omvärlds- och intressebevakning och samtidigt få möjlighet att byta erfarenheter och delta i olika projekt, samarbetar Göteborgs Stad med flera vänorter och partnerstäder.

Partnerstäder

Genom möten och projekt tillsammans med våra partnerstäder sker kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan städernas tjänstemän inom förvaltningar och bolag, politiker och andra aktörer som deltar i samarbetena.

Göteborgs partnerstad Shanghai

Samarbetet med Shanghai bidrar till kunskaps- och erfarenhetsutbyten för Göteborgs politiker och tjänstemän. Samarbetet bidrar även till att Göteborgsföretagen samt akademin ökar sina chanser för utbyten vilket skapar fler möjligheter i Göteborg.

Samarbetet mellan Göteborg och Shanghai regleras genom så kallade partnerstadsavtal, som har tecknats kontinuerligt sedan år 1986. Det löpande arbetet genomförs inom ramarna för treåriga samförståndsavtal.

Göteborgs partnerstad Nelson Mandela Bay Municipality

Nelson Mandela Bay kommun (NMBM) i Sydafrika är en av Göteborgs Stads partnerstäder, ett samarbete som har pågått sedan 1999. Partnerskapet finansieras av SIDA genom Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Samarbetet gör det möjligt att byta erfarenheter och samverka kring projekt som berör integration och hållbarhet. Samarbetet fokuserar särskilt på tillgänglighet ur ett stadsperspektiv, det vill säga hur städerna kan förbättras genom bättre stadsutveckling och ombyggnation av stadsmiljöer. De utmaningar som samarbetet fokuserar på är inte unika för varken Göteborgs Stad eller NMBM, vilket innebär att resultaten är relevanta även för andra aktörer.

Göteborgs partnerstad Chicago

Samarbetet mellan Göteborgs Stad och Chicago inleddes 1987 och har sedan dess samverkat kring främst utbildningsområdet, dels genom ett tidigare skolutbyte mellan städerna, dels genom ett akademiskt utbyte som fokuserade på forskning inom biomedicin. Båda städerna är medlemmar i nätverket Délice, för utvecklingen av gastronomi och restaurangnäringen, vilka är viktiga områden för städernas positioner som turistdestinationer.

Göteborgs partnerstad Lyon

Samarbetet mellan Göteborgs Stad och Lyon inleddes i början av 1990-talet genom ett samarbete mellan Business Region Göteborg och dess franska motsvarighet Aderly. Sedan dess har samarbetet förstärkts och har utvecklats till att beröra sju områden med olika teman

  • näringslivsutveckling
  • handel och destinationsutveckling
  • stadsutveckling och mobilitet
  • energi och miljö
  • kultur
  • sociala frågor
  • internationella nätverk och projekt

Vänorter

Ett vänortssamarbete är en speciell relation mellan kommuner. Göteborgs Stads nordiska vänorter är andrastäderna i Danmark, Finland och Norge, det vill säga Århus, Åbo och Bergen. Politiker och andra representanter träffas vartannat år för att jämföra erfarenheter, utbyta idéer och diskutera gemensamma utmaningar. Kommunerna kan lära av varandra om olika sätt att bedriva kommunal politik, administration och service till medborgarna.

Samarbetet mellan vänorterna kan också bidra till att människor och organisationer får kontakt och kan arrangera egna utbyten.