Shanghai – Göteborgs partnerstad

Samarbetet med Shanghai bidrar till kunskaps- och erfarenhetsutbyten för Göteborgs politiker och tjänstemän, som får nya idéer och arbetssätt för den kommunala verksamheten. Samarbetet bidrar också till att Göteborgsföretagen ökar sina exportmöjligheter och skapar fler arbetstillfällen i Göteborg.

Vad händer just nu inom samarbetet?

Göteborg och Shanghais samarbete regleras genom så kallade partnerstadsavtal, som har tecknats sedan år 1986. Det löpande arbetet genomförs inom ramarna för treåriga samförståndsavtal. Det senaste avtalet löpte ut under år 2016 och därför undertecknas ett nytt avtal i maj 2017.

Avtalet omfattar följande områden:

  • Kultur, exempelvis utbytesplatser för kulturarbetare och deltagande i evenemang
  • Välfärd, särskilt omsorg och vård av äldre
  • Innovationer/testmiljöer inom exempelvis mobilitet och äldreomsorg
  • Forskning och utbildning, utbyte av platser för praktik och utbildning inom Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, liksom skolutbyten
  • Utbyte för praktik inom och kommunala bolag och förvaltningar
  • Stadsutveckling, mobilitet och transport, framtida transportsystem
  • Energi och klimatfrågor, som implementering av hållbara tekniska lösningar
  • Näringsliv och handel, omfattar etableringar och investeringar inom hamn, livsvetenskap, mobilitet/transport, stadsutveckling och äldrevård
  • Hamnsamarbete, utbyte av erfarenheter kring ”Clean Shipping”- miljöindex för sjötransport
  • Turism och besöksnäring

Mellan den 22-27 maj 2017 reste en Göteborgsdelegation till Shanghai, där Göteborgs kommunstyrelses ordförande och Shanghais borgmästare skrev under det nya avtalet för den kommande treårsperioden. Besöket och efterarbetet kommer att resultera i en konkret handlingsplan för hur samarbetet ska se ut under de kommande tre åren.

De stora Göteborgsföretagen har länge varit etablerade i Kina

Många av dem har sina Asienkontor i Shanghai. Efter det att Geely köpte upp Volvo PV har Kina också hamnat i toppen av de länder med störst innehav av utlandsägda företag i Göteborg.

Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet har egna samarbetsavtal med universiteten som gäller både studentutbyten och forskningssamarbeten.

Shanghaisamarbetet ger mervärde till Göteborgssamhället

Samarbetet med Shanghai bidrar till kunskaps- och erfarenhetsutbyten för Göteborgs politiker och tjänstemän, som får nya idéer och arbetssätt för den kommunala verksamheten. Samarbetet bidrar också till att Göteborgsföretagen ökar sina exportmöjligheter och skapar fler arbetstillfällen i Göteborg. Göteborgs Hamn har till exempel samarbetat med hamnen i Shanghai under många år och det finns nu en direktlinje mellan städerna så att varor inte behöver lastas om längs med vägen. Studenter och forskare inom Göteborgsregionen kan också dra nytta av de etablerade kontakterna med universitet i och runt Shanghai för utbyten och för forskningssamarbeten.

Demokratiutveckling och medborgardialog på agendan

En utgångspunkt för möten med kinesiska motparter är att företrädare för Göteborgs Stad redogör för Göteborgs politiska organisation och om stadens demokratiska processer, inklusive mänskliga rättigheters betydelse. Vi har också sett ett ökat intresse för dessa frågor från kinesiska delegationer som besöker Göteborg.

För Göteborgs Stad är frågor om demokrati och medborgardialog integrerat i alla områden som Göteborg och Shanghai samarbetar kring. De utbyten som sker mellan tjänstemän, politiker, forskare, privata näringslivet, studenter, ungdomar med flera, ger goda möjligheter till att löpande diskutera frågor som demokrati, medborgardialog och mänskliga rättigheter. Förhoppningsvis kommer dessa möten att ge nya perspektiv som i förlängningen kan främja den demokratiska utvecklingen i Kina.

Göteborgs Stad har också löpande dialog med Utrikesdepartementet i syfte att säkerställa att Göteborgs Stads agerande sker i enlighet med svensk utrikespolitik.

Ett aktivt samarbete för att utbyta erfarenheter

Genom åren har det genomförts en rad större, gemensamma arrangemang inom ramarna för partnerstadssamarbetet. Göteborgs Stad arrangerade år 1999, tillsammans med bland andra Business Sweden, Sverigeveckan, vilket var en näringslivssatsning med kulturella inslag som anordnades i Shanghai. Under veckan spelade bland annat IFK Göteborg en fotbollsmatch mot Shanghai Shenua, Göteborgssymfonikerna uppträdde och det arrangerades seminarier och utställningar. Andra exempel är ”Sister Cities Forum” i Shanghai 2008, där Göteborgsföretag, universitet och högskolor fick chans att visa sin spetskompetens och utbyta erfarenheter med sina kinesiska motsvarigheter inom området hållbar utveckling, samt Göteborgs medverkan i Världsutställningen i Shanghai 2010.

Ostindiefararen Götheborg väckte stor uppmärksamhet i Kina

Efter millennieskiftet kom uppmärksamheten inom partnerskapssamarbetet att riktas alltmer mot Ostindiefararen Götheborg. 1700-talsreplikans (kopia av originalskeppet) jungfrufärd gick till Shanghai. Resan väckte en enorm uppmärksamhet i Kina. När skeppet låg i hamn i Shanghai under två månader år 2006, besöktes hon av inte mindre än 90 000 personer. Det är också värt att nämna att Shanghais vice borgmästare deltog när fartyget döptes under år 2004 och att Kinas dåvarande president Hu Jintao medverkade i festligheterna när skeppet anlöpte Göteborg igen år 2007. Vid presidentens sida fanns både den svenska kungafamiljen, Göteborgspolitiker och ett stort antal representanter från både Shanghai och Beijing.

Bakgrund

Göteborg har haft relationer med Kina och Shanghai sedan Svenska Ostindiska Companiet började handla med Kina på 1700-talet. Det första formella partnerstadsavtalet mellan städerna slöts 1986. Under åren har Göteborg och Shanghai samarbetat kring bland annat handel, avfallshantering, kollektivtrafik, kultur, utbildning, sport, hälsa och miljövård.

Filer och dokument