Nelson Mandela Bay Municipality – Göteborgs partnerstad

Göteborgs Stads relation med Nelson Mandela Bay kommun i Sydafrika påbörjades i slutet på 1990-talet. I samband med att apartheidsystemet föll i Sydafrika 1994 så har Sverige och Göteborg varit aktiva med projekt för att bidra till integrerad och hållbar stadsutveckling, både genom Sidas Urban Development Programme och genom kommunala partnerskapsprogram.

Vad är det för samarbete Göteborgs Stad bedriver tillsammans med Nelson Mandela Bay kommun?

Nelson Mandela Bay kommun i Sydafrika är en av Göteborgs Stads partnerstäder och samarbetet har pågått sedan 1999. Samarbetet har en styrgrupp bestående av den politiska majoritetsledaren och oppositionsledaren i respektive kommun. Det finns också projektgrupper där det projektspecifika samarbetet bedrivs. Styrgruppen och projektgrupperna möts två gånger per år, växelvis i Göteborg och Nelson Mandela Bay kommun.

Den 27 november 2013 undertecknades en treårig förlängning av partnerskapskontraktet mellan Göteborgs Stad och Nelson Mandela Bay kommun. Undertecknandet ägde rum i stadshuset i Port Elizabeth. En ambition för det framtida samarbetet är att få med flera samhällsaktörer i samarbetet inom exempelvis kultur, idrott och näringsliv.Vice Borgmästare Thando Ngcolomba och
Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén skriver
under det nya samarbetsavtalet som gäller för år
2014-2016. Foto: Sofi Engström

Våren 2013 beviljades Göteborgs Stad förnyat stöd för fem treåriga samarbetsprojekt genom Sida och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Projektet består av fyra delprojekt inom hållbar energi, hållbar mobilitet, klimatförändringar och stadsutveckling. Ett övergripande projekt syftar till att genom arbetet i de fyra delprojekten ta fram en verktygslåda som kan hjälpa tjänstemän i respektive stad att förbättra genomförandet av politiska beslut inom den kommunala administrationen.

Det projektarbete som drivs inom ICLDs program för kommunalt partnerskap bygger på kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Göteborg och Nelson Mandela Bay kommun har mycket gemensamt, men förutsättningarna för de två kommunerna är väldigt olika. För att kunna bedriva detta omfattande projektarbete krävs att deltagare i projektet kan sätta sig in i varandras verksamheter och förutsättningar och förstå likheter och skillnader mellan de två kommunerna.

Vad händer inom samarbetet?

I november 2015 åkte politiker och tjänstepersoner från Göteborg till Nelson Mandela Bay Då träffades tjänstepersoner för arbeta tillsammans i de fyra delprojekten samt politiker för att träffas i styrgruppen. De 11 tjänstepersoner som ingår i projektgrupperna från Göteborg arbetade under en vecka tillsammans med sina kollegor i de fyra delprojekten, medan den politiska styrgruppen som består av politiker från båda städerna träffades under tre dagar. Projektgrupperna har arbetat för att uppnå projektmålen och styrgruppen ska ta del av deras resultat samt diskutera framtiden av samarbetet mellan städerna.

Detta var det sista mötet i ett treårigt projekt period där tjänstemän från båda städerna har arbetat med att ta itu med gemensamma problem genom flera projekt inriktade på klimatförändringar, inre stadsplanering, hållbar energi och hållbara transporter. Ett övergripande projektgenomförs också för att undersöka hur kommunerna bättre kan ta itu med klyftan mellan policy och dess genomförande i städerna.

Just nu ligger stor fokus på att koppla samman de fyra delprojekten och ta tillvara på gemensamma utmaningar och erfarenheter inom de olika områdena. På så vis hoppas man utveckla arbetssätt som kan förena olika verksamhetsområden inom en kommun. Därför genomförs många studiebesök gemensamt inom intresseområden som förenar stadsutveckling, miljö, mobilitet och energi.

Under första halvåret 2016 kommer de nuvarande projektgrupper sprida resultaten av sina projekt och dela erfarenheter och lärdomar från det arbete som har bedrivits under besöken. Hur kommuner ska lösa gemensamma problem och lära av varandra är centralt.

Den politiska ledningen i båda städerna har också diskuterat var de ser partnerskapet i framtiden. De båda överens om att det är viktigt att skapa partnerskap som bygger på gemensamma utmaningar och ser fram emot att fortsätta dessa diskussioner.


Kristina Hulterström från Framtidens Selma pratar
stadsutveckling med Dawn McCarthy, Pierre Voges
och Mathabo Mosia från Nelson Mandela Bay under
besöket i mars 2014. Foto: Bo Aronsson

Partnerskap leder till nya kontaktytor

Ett av de stora fokusområdena för partnerskapets styrgrupp är att utnyttja relationen mellan kommunerna för att knyta nya, spännande kontakter. Sydafrika-samarbetet har gett upphov till ett spännande möte mellan en fritidsgård, Mixgården i Hammarkullen, och fritidsgården Helenvale i NMBM och ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och diskussion kring samarbete.

Under ett besök i mars 2014 träffade den politiska delegationen från Nelson Mandela Bay bland annat representanter från Angereds fritidsgårdar för att dela erfarenheter kring insatser för ungdomar i utsatta stadsdelar. Nelson Mandela Bay och Göteborg har liknande utmaningar vad gäller ungdomsarbetslöshet och kriminalitet i utsatta områden. Under sommaren 2014 samlade ungdomar på Mixgården i Angered ihop pengar genom deras solidaritetsprojekt Fixarna och gav till Helenvale Youth Dialogue i Nelson Mandela Bay. En formell överlämning skedde i kommunfullmäktige i maj 2015 och en liknande överlämning under besöket till Nelson Mandela Bay i november 2015.

Läs även artikel i nättidningen Vårt Göteborg om resan till Nelson Mandela Bay

Ungdomar från Helenvale Youth Dialogue och representanter från Mixgården Beata Dahlberg och Bellai Ndaw står framför statyn på Nelson Mandela i stadshuset i Nelson Mandela Bay under besöket i november 2015 Foto: Stephanie Toro

Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén och borgmästare Danny Jordaan besöker Helenvale Resource Center tillsammans med kommunalråd Maria Rydén och vice borgmästare Bicks Ndoni tillsammans med lokala nämndråd i Helenvale under besöket i november 2015 Foto: Stephanie Toro

Filer och dokument