Smart Cities-projekt

Göteborgs Stad deltar i tre Smart Cities-projekt. Smart Cities-initiativet är ett av EU:s verktyg för att påskynda omställningen av Europas städer till fossilfria och resurssnåla samhällen. Det blir allt viktigare att städer medverkar för att uppnå EU:s miljö-, energi- och klimatmål.

Göteborg som hållbar framtidsstad

Målet med att delta i de tre projekten är bland annat att

  • lyfta fram Göteborg som en hållbar framtidsstad, både innanför och utanför Sveriges gränser
  • främja affärsutvecklingen för västsvenska företag
  • ökade internationella kontakter och nätverk
  • kompetens- och verksamhetsutveckling
  • skapa nya kontaktytor för samverkan med akademin och den privata sektorn.

Vad är Smart Cities?

Smart Cities-initiativet är ett av EU:s verktyg för att påskynda omställningen av Europas städer till fossilfria och resurssnåla samhällen. Det blir allt viktigare att städer medverkar för att uppnå EU:s miljö-, energi- och klimatmål. Anledningen är att så många som 68 procent av EU:s medborgare idag bor i städer. Andelen ökar dessutom hela tiden och 2050 beräknas hela 85 procent av EU:s befolkning bo i städer.

Städer konsumerar redan idag 70 procent av den totala energi som förbrukas inom EU och står för 75 procent av alla växthusgaser. Tänk då på hur stor andel av energikonsumtionen och koldioxidutsläppen som städerna kommer att vara ansvariga för 2050! Det är helt enkelt omöjligt för EU att uppnå sina miljömål om de inte vänder sig till städerna och förmår dem att minska sin klimatpåverkan och sin energikonsumtion. Städernas roll blir allt viktigare för att uppnå uppsatta miljö-, energi- och klimatmål.

Göteborg ligger i framkant i hållbarhetsfrågor

Deltagandet i de tre Smart Cities-projekten är en bekräftelse på att EU-kommissionen anser att Göteborg ligger i framkant i hållbarhetsfrågor och är en förebild med mycket kunskaper att dela med sig av till andra europeiska städer. Genom Smart Cities-projekten är Göteborg med i frontlinjen för omställningen av Europa till ett fossilfritt och resurssnålt samhälle och för att uppnå EU:s 20/20/20-mål.

Bilden visar Göteborgs "systemtänk" när det gäller att främja fjärrvärme i Europa.

Bilden visar Göteborgs "systemtänk" när det gäller att främja fjärrvärme.

Bild över Göteborgs "systemtänk" för att främja fjärrvärme

Göteborgs Stad deltar i tre Smart Cities-projekt

Under 2011 års Smart Cities-utlysning gick Göteborgs Stad in med tre projektansökningar tillsammans med en rad andra partners. Alla ansökningarna godkändes och de tre projekten, Celsius, EU-Gugle och Step Up är nu i full gång.

Inom Smart Cities-initiativet utlyses årligen projektfinansiering från forskningsprogrammet FP7, som snart övergår i programmet Horizon 2020. För att på bästa sätt möta de utmaningar som rör samhället som Europas städer står inför och för att nyttja intelligent teknologi, genomförs projekten i samarbete mellan kommuner, universitet och företag. Tanken är att projekten ska tillvarata, utveckla och demonstrera den bästa forskningen på området och därefter säkra att den bli marknadsmässigt gångbar och tillämpad. Förhoppningen från EU:s sida är att projekten verkligen ska innebära en skillnad i Europa.

Celsius

Celsiusprojektet handlar om att främja utbyggnaden av fjärrvärme och fjärrkyla i Europa,

Här kan du läsa mer om Celsiusprojektet (engelska)

Step Up

Step Up handlar om att bättre integrera energifrågor i stadsplaneringen.

Har kan du läsa med om Step Up-projektet (engelska)

EU-Gugle

EU-Gugle syftar till att minska energiförbrukningen i befintlig bebyggelse.

Här kan du läsa mer om EU-Gugle-projektet (engelska)