EU-arbete i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad är öppen för världen och samverkar med andra städer och länder i Europa så att gemensamma samhällsutmaningar får nya lösningar och näringslivet i medlemsländerna står sig i den globala konkurrensen.

Göteborgs Stads EU-arbete pågår hela tiden genom till exempel medlemskap i organisationer inriktade på EU-frågor, EU-finansierade projekt och politiska ställningstaganden. En gång per år, oftast vid halvårsskiftet, sammanställer staden föregående års EU-arbete. Nedan publiceras ett sammandrag av den senaste rapporten om år 2020.

Rapport - EU-arbete i Göteborgs Stad 2020

Stadens EU-arbete år 2020 präglades av förberedelse inför förändring såsom ny nämndsorganisation i staden, EU:s långtidsbudget och effekterna av pandemin. Pandemin begränsade stadens EU-aktiviteter under 2020 men genom den snabbt ökande digitaliseringen blev EU-arbetet tillgängligt för fler.

EU-aspekter

EU-aspekter i beslutsunderlag vidareutvecklades på olika sätt under året. Exempel var stadens påverkansagenda, som antogs under året och som synliggjorde EU-politikens betydelse för stadens sex utpekade påverkansområden. EU-finansiering hade betydelse för samtliga påverkansområden. Under 2020 deltog staden i utformningen av program för EU-finansiering, som kommer att riktas till Västsverige under perioden 2021-2027. Stadens svarade också under året på en statlig remiss om EU- finansiering samt på tjugo av EU:s öppna samråd. Dessutom manifesterade staden politiskt stöd åt EU:s satsningar för den gröna given, livslångt lärande och digitalisering. EU-kommissionens tilldelade staden två utmärkelser inom smart turism respektive rättvis och etisk handel.

EU-finansiering

EU-finansieringen till Göteborgs Stad beviljades såsom tidigare år för projekt som ska utveckla arbetsmarknad, inkludering, företagande, nya klimatneutrala lösningar och livslångt lärande. (LISTA) Totalt uppgick den faktiska EU-finansieringen under året till cirka 25,6 miljoner kronor. Beloppet är bland det lägsta på tjugo år.

Genomförandet av många EU-finansierade projekt försvårades av pandemin under året. Dessutom pågick slutförhandlingar om EU:s långtidsbudget för perioden 2021-2027 och pengar ifrån den gamla budgeten var i princip slut. Parallellt enades ändå EU-länderna om att komplettera med extra finansiering för åtgärder som möter pandemins effekter i Europa. Bland annat beslutades att ett projekt för kompetensförsörjning inom den drabbade industrin i Göteborgsregionen ska få sådana EU-pengar. Göteborgs Stad bidrar till projektet. Dessutom förberedde staden en ny nämndsorganisation utan stadsdelsnämnder. Under de senaste 20 åren har EU-finansiering till staden främst varit knuten till stadsdelarna.

Organisationer och nätverk

Göteborgs Stad fortsatt under 2020 sitt engagemang i organisationer och nätverk med inriktning på kommunal verksamhet i Europa. Eurocities är en sådan organisation. Där samlas 190 större städer med totalt 130 miljoner invånare i 38 europeiska länder. Eurocities för städernas gemensamma talan i dialogen om många olika frågor med Europeiska kommissionen. En liknande organisation är POLIS men inriktad främst på planering och utveckling av innovativ teknik för lokala transporter. Göteborgs Stad var ordförande i POLIS under 2020.

Det finns också EU-relaterade samarbeten i ett svenskt sammanhang som Göteborgs Stad deltar i. Sveriges ständiga representation i Bryssel sammankallar regelbundet representanter för Göteborgs Stad och andra svenska kommuner och regioner med kontor i Bryssel. Syftet är att utbyta information och idéer liksom att gemensamt arrangera informationstillfällen för uppdragsgivarna i Sverige. Under 2020 arrangerades till exempel gemensamma webbinarier om EU:s nya satsning på att bli en digital och klimatneutral del av världen. Det finns också ett gemensamt internationellt nätverk som sammankallas av Sveriges kommuner och regioner. Där har fokus under 2020 varit EU:s planerade investeringar för klimatomställning eftersom de ska utgå från nationella planer.

Likadant finns EU-inriktade nätverk och arbetsgrupper inom Göteborgs Stads egen organisations. Förvaltningar och bolag har samarbetat tematiskt för utveckling av främst livslångt lärande, jämlik stad och innovativ mobilitet. Samtliga var aktiva under 2020 och gav möjlighet till samordning och utveckling.

Digitaliseringen blev ett allt viktigare verktyg för att alla dessa nätverk och organisationer under 2020. Nya arbetssätt utvecklades och fler fick möjlighet att delta när resa inte längre var nödvändigt. Generellt har också Storbritanniens utträde ur EU påverkat samarbeten inom Europa. En konsekvens av utträdet var förändringar av Eurocities stadgar som gjorde att städer i Storbritannien kunde fortsätta att vara medlemmar och delta i organisationens verksamhet.

Utmärkelser

Göteborgs Stad utsågs tillsammans med Malaga av Europeiska kommissionen till ”huvudstad för smart turism i Europa 2020”. Genom utmärkelsen uppmärksammades stadens satsning på tillgänglig, digital och hållbar turism. 

EU-kommissionen gav också gett Göteborgs Stad ett särskilt omnämnande för nytänkande och helhetsgrepp kring hållbar offentlig upphandling såsom en viktig del av rättvis och hållbar handel.

Samlad bedömning

Göteborgs Stads EU-arbete sammanställs varje år av stadsledningskontoret. Årsrapporten presenteras för kommunfullmäktige och kommunstyrelse under efterföljande vår. Den ger en kortfattad och värderingsfri överblick. Utgångspunkt är stadens budget och mer långsiktigt planerande styrdokument. Göteborgs Stads definition av EU-arbete anger ramarna.

Stadsledningskontorets samlade bedömning av EU-arbetet under 2020 är att staden behöver samla sig i arbetet med att fortsätta utveckla stadenövergripande styrning och samordning av EU-arbetet. Sådan samling kan ge ytterligare möjlighet att nå stadens mål fram till år 2027.

Filer och dokument