EU-arbete i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad är öppen för världen och samverkar med andra städer och länder i Europa så att gemensamma samhällsutmaningar får nya lösningar och näringslivet i medlemsländerna står sig i den globala konkurrensen.

Göteborgs Stads EU-arbete pågår hela tiden genom till exempel medlemskap i organisationer inriktade på EU-frågor, EU-finansierade projekt och politiska ställningstaganden. En gång per år, oftast vid halvårsskiftet, sammanställer staden föregående års EU-arbete. Nedan publiceras ett sammandrag av den senaste rapporten om år 2019, i avvaktan på att kommunfullmäktige tar ställning till årsrapporten om Göteborgs Stads EU-arbete 2020.

Rapport - EU-arbete i Göteborgs Stad 2019

Val till parlamentet, förberedelser av EU:s nya långtidsbudget, utmärkelser från EU för stadens näringslivssatsningar samt EU-finansiering till främst välfärden var tydliga inslag i Göteborgs Stads EU-arbete under 2019. En kort årsrapport om detta har lämnats till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen under våren 2020. Sammanfattning av rapporten presenteras här.

EU-val och kunskap

År 2019 präglades av EU-valet och EU:s nya långtidsbudget. Göteborgs Stad arbetade vidare enligt EU-handslaget. Det är en överenskommelse med den svenska regeringen om att bidra till ökad EU-kompetens. Bland annat var Göteborgs Stad för första gången värd för Västsvensk EU-konferens tillsammans med Västra Götalandsregionen och kommunalförbundet Göteborgsregionen. Arrangemanget är främst för politiker och tjänstemän på kommunal och regional nivå i Västra Götaland, Halland och Värmland.

”Den europeiska sociala pelaren” och ”den gröna given” var under 2019 centrala begrepp för Göteborgs Stads bevakning av EU-politikens utveckling. Som en del av detta fortsatte staden att vara aktiv inom Eurocities. Det är en intresseorganisation för större städer i Europa. Göteborgs Stad deltar i organisationens forum för kultur, ekonomisk utveckling, miljö, kunskapssamhället, mobilitet, social omsorg, internt samarbete och så kallad urban styrning (governance).

Uppmärksamhet och finansiering från EU

Under 2019 fick Göteborgs Stad utmärkelser av EU-kommissionen och europeiska regionkommittén för sina långsiktiga satsningar på lokalt näringsliv. Även stadens arbete med unga, som riskerar hamna i kriminalitet och våldsbejakande extremism, väckte intresse genom projekten Ung Öst och Ung Öst 2.0 finansierade av europeiska socialfonden.

EU-finansieringen till Göteborgs Stad under 2019 uppgick till cirka 34 miljoner kronor. Det är en fortsatt minskning under EU:s innevarande långtidsbudget 2014-2020 och i jämförelse med föregående långtidsbudget 2007-2013. Däremot fortsätter ungefär 70 procent av EU-finansieringen att komma från strukturfonderna och främst socialfonden. EU-finansieringen bidrar mest till välfärdsområdet.

Överblick för kommunledningen

Stadsledningskontoret har sammanställt en årsrapport om Göteborgs Stads EU-arbete 2019 till Göteborgs kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Årsrapporten ger en kortfattad och värderingsfri överblick. Den tar utgångspunkt i stadens budget och mer långsiktigt planerande styrdokument. Göteborgs Stads definition av EU-arbete har angett ramarna.

Inför år 2020 drar stadsledningskontoret följande slutsatser.

  • EU-kompetens kommer att fortsätta säkerställas.
  • Omvärldsbevakning kommer ses över liksom strukturella aspekter på stadens EU-finansiering.