EU-arbete i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad är öppen för världen och samverkar med andra städer och länder i Europa så att gemensamma samhällsutmaningar får nya lösningar.

Göteborgs Stads EU-arbete pågår hela tiden genom till exempel medlemskap i organisationer inriktade på EU-frågor, EU-finansierade projekt och politiska ställningstaganden.

Syftet med Göteborgs Stads EU-arbete är att,

  • inkludera relevanta EU-frågor i beslut och verksamheter,
  • aktivt vara med och påverka frågor som berör Göteborg (exempelvis vitböcker, direktiv och lagstiftning),
  • ta tillvara Göteborgs intressen i EU-relaterade frågor,
  • genom samarbeten arbeta för att Göteborgs Stads verksamheter på ett så bra sätt som möjligt ska kunna ta del av den EU-finansiering vi har möjlighet till.

En gång per år, sammanställer staden föregående års EU-arbete. Nedan publiceras ett sammandrag av den senaste rapporten om år 2021.

Rapport - EU-arbete i Göteborgs Stad 2021

Under 2021 fick staden 32,2 miljoner kronor från EU. Finansieringen avsåg utvecklingsprojekt inom en rad olika områden, från utbildning till digitalisering och näringslivsutveckling, men även genomförande av studier och drift av informationskontor har ingått. I syfte att förbättra stadens finansieringsmöjligheter framöver, genomfördes under året ett strategiskt arbete för att Göteborg ska väljas ut som en av 100 klimatneutrala städer inom programmet Horisont Europa.

IRIS är ett EU-projekt som har bidragit till lärande och utveckling av stadens verksamheter. Under 2021 testades nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT. Genom deltagande i europeiska organisationer som till exempel Eurocities, har kunskapsutbyte åstadkommits inom områden av vikt för staden, från migration till glasåtervinning och elektriska fordon. Ett antal kunskapshöjande insatser för tjänstepersoner genomfördes på ämnet EU-lagstiftning och social politik på EU-nivå. Det EU-finansierade informationskontoret Enterprise Europe Network har under året erbjudit rådgivning till små och medelstora företag i Göteborg i frågor som IPR-relaterade ärenden och CE-märkning.

Stadens EU-arbete omfattar påverkansarbete i frågor som är av betydelse för staden. Ett sätt att bedriva detta arbete är genom besvarande av EU-kommissionens öppna samråd om nya förslag om lagstiftning. Ett annat sätt är genom operativt påverkansarbete gentemot EU-institutionerna och andra relevanta aktörer i Bryssel. Staden deltog även under året aktivt i arbetet med framtagandet av de nya social- och regionalfondsprogrammen i Västsverige (ESI-fonder, 2021–2027). EU-överenskommelsen med Göteborgsregionen uppdaterades som en del av detta arbete.

En viktig del i stadens profileringsarbete är deltagande på EU:s temaveckor. Under den europeiska temaveckan för regioner och städer presenterades stadens satsningar kring BID-Gamlestaden och under EU:s gröna vecka arrangerade staden ett webbinarium för att diskutera den kommande uppdateringen av avloppsdirektivet. Inom ramen för Eurocities, har Göteborg profilerats inom de olika tematiska forumen och arbetsgrupper, men även genom undertecknade av initiativ som till exempel Eurocities Plastics Declaration som innebär att staden förbinder sig att på olika sätt arbeta för att minska plastavfallet. Göteborg, genom deltagande i EU-projektet BEGIN fick utmärkelsen Regiostars awards i kategorin Allmänhetens val och Göteborg Citysamverkan tilldelades en Europeisk quality mark-certifiering.

Filer och dokument