Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2023‑01‑25

 • Datum 2023-01-25
 • Tid 10:00 -

Föredragningslista

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Redovisning av Higab AB:s uppdrag angående hantering av utbildningsfastigheter med Göteborgs universitet som dominerande hyresgäst

 • 2.1.2 Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden om att tillsätta en operativ styrgrupp för att utreda förändringar av Tre Stiftelsers uppdrag och göra en förnyad bedömning av överenskommelser med Göteborgs Stad

 • 2.1.3 Nya avgifter för färdtjänstresor

 • 2.1.4 Ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård

 • 2.1.5 Yrkande från SD angående anstånd med betalning av kommunala avgifter

 • 2.1.6 Översyn av regler för ekonomisk planering budget och uppföljning

 • 2.1.7 Hemställan från Gryaab AB angående inriktningsbeslut för kapacitetsutveckling vid Ryaverket

 • 2.1.8 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Stadshus AB samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning

 • 2.1.9 Riksnorm ekonomiskt bistånd och riktmärken för boendekostnader för 2023

 • 2.1.10 Reviderat yrkande från L, D, M och KD angående särskild satsning för att bekämpa hedersförtryck och hedersrelaterat våld

 • 2.1.11 Fördjupad analys och konkretisering av ett förändrat uppdrag för Älvstranden Utveckling AB

 • 2.1.12 Göteborgs Stads policy för samnyttjan och samlokalisering av kommunala verksamhetslokaler

 • 2.1.13 Redovisning av uppdrag att föreslå åtgärder för att samordna och stärka samverkan inom staden för att motverka välfärdsbrott

 • 2.1.14 Redovisning av uppdrag att minska administrationen inom flertalet verksamheter, exempelvis kommunikation

 • 2.1.15 Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2023

 • 2.1.16 Reviderat yrkande från MP, S och V angående revidering av reglemente för stadsmiljönämnden och stadsbyggnadsnämnden avseende ansvar för inrättande av naturreservat

 • 2.1.17 Yrkande från C angående nattladdning för elbilar

 • 2.1.18 Yrkande från SD angående redovisning av åtgärder och aktiviteter till följd av den problematiska platsbristen hos SiS

 • 2.1.19 Yrkande från M, D, L och KD angående kartläggning av rasism

 • 2.2.1 Information om arbetet med risk- och sårbarhetsanalys samt kommande plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar

 • 2.2.2 Kommunstyrelsens val av utskott, beredningar, referensgrupper m. m.

 • 2.2.2 Tilläggsyrkande S, V och MP angående Kommunstyrelsens val av utskott, beredningar, referensgrupper m. m.

 • 2.2.3 Struktur och tidplan för uppföljning 2023

 • 2.2.4 Redovisning av uppdrag gällande fördjupad analys av den kommunala bolagssektorn utifrån osund konkurrens

 • 2.2.5 Yrkande från S, V och MP angående behovet av ny stambana mellan Göteborg och Borås

 • 3.1 Motion av Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) om att genomföra aktiviteter för att nå nya målgrupper för friluftsliv

 • 3.2 Motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Abdullahi Mohamed (MP) om stöd till unga att lämna en kriminell livsstil

 • 3.3 Motion av Stina Svensson (FI), Helena Norin (MP) och Gertrud Ingelman (V) om en miljö- och klimatanpassad avgiftsmodell för båtplatser och uppläggningsplatser

 • 3.4 Motion av Abdullahi Mohamed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att i samband med FN-dagen flagga för det internationella Göteborg

 • 3.5 Motion av Björn Tidland (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att tillåta motorcyklar i kollektivkörfält

 • 4.1 Remiss från Justitiedepartementet - Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38)

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.