Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2023‑01‑11

 • Datum 2023-01-11
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för perioden 2023–2026 samt val av ordförande samt förste vice ordförande och andre vice ordförande

 • Val av protokollsjusterare

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Översyn av regler för ekonomisk planering budget och uppföljning

 • 2.1.2 Hemställan från Gryaab AB angående inriktningsbeslut för kapacitetsutveckling vid Ryaverket

 • 2.1.3 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Stadshus AB samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning

 • 2.1.4 Riksnorm ekonomiskt bistånd och riktmärken för boendekostnader för 2023

 • 2.1.5 Yrkande från L och D angående särskild satsning för att bekämpa hedersförtryck inom folkgruppen romer

 • 2.1.6 Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025

 • 2.1.7 Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022–2030

 • 2.1.8 Årlig översyn av styrande dokument 2022

 • 2.1.9 Fördjupad analys och konkretisering av ett förändrat uppdrag för Älvstranden Utveckling AB

 • 2.1.10 Göteborgs Stads policy för samnyttjan och samlokalisering av kommunala verksamhetslokaler

 • 2.1.11 Redovisning av uppdrag att föreslå åtgärder för att samordna och stärka samverkan inom staden för att motverka välfärdsbrott

 • 2.1.12 Redovisning av uppdrag att minska administrationen inom flertalet verksamheter, exempelvis kommunikation

 • 2.1.13 Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer vid investering i och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra – kommunala verksamhetslokaler

 • 2.1.14 Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2023

 • 2.1.15 Yrkande från D angående att avbryta planerad överlåtelse av lokal på Byalagsgatan 3 till socialförvaltning Sydväst och i stället hitta annan lämplig lokal för verksamheten Bergsjöhöjd

 • 2.1.16 Yrkande från D om att avbryta alla samarbeten mellan Göteborgs Stad och Sydafrika

 • 2.1.17 Yrkande från MP, S och V angående revidering av reglemente för stadsmiljönämnden och stadsbyggnadsnämnden avseende ansvar för inrättande av naturreservat

 • 2.1.18 Yrkande från C angående nattladdning för elbilar

 • 2.2.1 Val av ledamöter till kommunstyrelsens utskott · Kommunstyrelsens arbetsutskott · Kommunstyrelsens personalutskott

 • 2.2.2 Struktur och tidplan för uppföljning 2023

 • 2.2.3 Redovisning av uppdrag gällande fördjupad analys av den kommunala bolagssektorn utifrån osund konkurrens

 • 2.2.4 Redovisning av uppdrag gällande Göteborgs krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge

 • 2.2.5 Återrapportering gällande undersökning av framdrift i arbetet med uppdrag om att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden

 • 2.2.6 Yrkande från D, M, L särskilt yttrande KD angående att utreda möjligheten att inrätta ett boende för barn och unga som under lång tid tvångsvårdats på institutioner

 • 2.2.7 Yrkande från S, V och MP angående justering av tidigare beslut i kommunstyrelsen

 • 3.1 Motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Abdullahi Mohamed (MP) om stöd till unga att lämna en kriminell livsstil

 • 3.2 Motion av Stina Svensson (FI), Helena Norin (MP) och Gertrud Ingelman (V) om en miljö- och klimatanpassad avgiftsmodell för båtplatser och uppläggningsplatser

 • 3.3 Motion av Abdullahi Mohamed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att i samband med FN-dagen flagga för det internationella Göteborg

 • 3.4 Motion av Björn Tidland (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att tillåta motorcyklar i kollektivkörfält

 • 3.5 Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta ett kemikaliecentrum

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.