Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022‑11‑30

 • Datum 2022-11-30
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Information om energiförsörjning

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Samlingsärende inom uppföljning november 2022 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter

 • 2.1.2 Redovisning av uppdrag under 2022 gällande inrättandet av skyddat boende och jourverksamhet i hbtq-planen

 • 2.1.3 Delrapportering i uppdraget att ta fram en klimatanpassningsplan – uppdrag till stadens nämnder och styrelser att analysera klimateffekternas konsekvenser och åtgärdsbehov för sin verksamhet

 • 2.1.4 Redovisning av uppdrag att se över cykelförmånen i den del som avser hyra av cykel

 • 2.1.6 Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2023

 • 2.1.7 Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd

 • 2.1.8 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag gällande utredning om införandet av en mer kostnadseffektiv myndighetsutövning

 • 2.1.9 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att inventera stadens projekt

 • 2.1.10 Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler

 • 2.1.11 Målsättning för trygghetslägenheter perioden 2023–2026

 • 2.1.12 Revidering av reglemente för Göteborgs Stads nämnd för Intraservice

 • 2.1.13 Reviderat yrkande från D angående att avbryta planerad överlåtelse av lokal på Byalagsgatan 3 till socialförvaltning Sydväst och i stället hitta annan lämplig lokal för verksamheten Bergsjöhöjd

 • 2.1.14 Yrkande från D om att avbryta alla samarbeten mellan Göteborgs Stad och Sydafrika

 • 2.1.15 Göteborgs Stads avfallstaxa för 2023

 • 2.1.16 Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för 2023

 • 2.1.17 Stadsbyggnadsnämndens taxa 2023

 • 2.1.18 Göteborgs Stads taxa för handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och tobaksvaror

 • 2.1.19 Reviderat yrkande från M, D, L, C särskilt yttrande KD angående förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar

 • 2.1.20 Yrkande från M, L, D särskilt yttrande KD angående att upprätthålla äldres självbestämmande i Göteborg, Vård- och omsorgsboenden

 • 2.1.21 Yrkande från M, L, D särskilt yttrande KD angående att upprätthålla äldres självbestämmande i Göteborg, LOV

 • 2.1.22 Yrkande från M, D, L särskilt yttrande KD angående huvudman för vuxenutbildning och SFI

 • 2.2.1 Redovisning av uppdrag att utreda inrättandet av en beredskapshandläggare med kansli

 • 2.2.2 Undertecknande av stadga för EU-kommissionens mission för klimatanpassning

 • 2.2.3 Redovisning av uppdrag gällande Göteborgs krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge

 • 2.2.4 Återrapportering gällande undersökning av framdrift i arbetet med uppdrag om att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden

 • 2.2.5 Igångsättningsbeslut för fördjupad översiktsplan för Kärra-Skogome

 • 2.2.6 Reviderat yrkande från D angående att utreda möjligheten att inrätta ett boende för barn och unga som under lång tid tvångsvårdats på institutioner

 • 2.2.7 Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen och utskott samt nämnders och styrelsers budgetbeslut/beslut om affärsplan för 2023

 • 2.2.8 Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2023

 • 2.2.9 Val av representant från Göteborgs Universitet i Göteborgs Stads trygghetsråd i stället för Christel Backman. Micael Björk har föreslagits till ny ledamot

 • 3.1 Motion av Stina Svensson (FI), Helena Norin (MP) och Gertrud Ingelman (V) om en miljö- och klimatanpassad avgiftsmodell för båtplatser och uppläggningsplatser

 • 3.2 Motion av Abdullahi Mohamed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att i samband med FN-dagen flagga för det internationella Göteborg

 • 3.3 Motion av Jonas Attenius (S), Camilla Widman (S), Magnus Kindmark (S) och Ingrid Andreae (S) angående krav på fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster

 • 3.4 Motion av Björn Tidland (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att tillåta motorcyklar i kollektivkörfält

 • 3.5 Motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli Årets studentstad 2026

 • 3.6 Motion av Johan Zandin (V), Jenny Broman (V) och Gertrud Ingelman (V) om att utreda försäljning av överbliven mat i Göteborgs Stads verksamheter

 • 3.7 Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta ett kemikaliecentrum

 • 4.1 Remiss från GR - Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i VGR

 • 4.2 Remiss från Socialdepartementet - Utkast till lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar