Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022‑11‑09

 • Datum 2022-11-09
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Göteborgs Stads riktlinje om representation, gåvor, mutor, jäv och bisyssla

 • 2.1.2 Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer vid investering i och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra – kommunala verksamhetslokaler

 • 2.1.3 Revidering av reglemente för Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice

 • 2.1.4 Revidering av reglemente för Göteborgs Stads inköp- och upphandlingsnämnd

 • 2.1.5 Revidering av reglemente för Göteborgs Stads nämnd för Intraservice

 • 2.1.6 Hemställan från Göteborg Energi AB om att lämna kapitaltillskott till Göteborg Energi Din El AB

 • 2.1.7 Redovisning av kulturnämndens uppdrag gällande avgifter för konferenslokaler med mera

 • 2.1.8 Yrkande från D angående att avbryta planerad överlåtelse av lokal på Byalagsgatan 3 till socialförvaltning Sydväst och i stället hitta annan lämplig lokal för verksamheten Bergsjöhöjd

 • 2.1.9 Yrkande från M, L, D särskilt yttrande KD angående fastställande av skattesats för år 2023

 • 2.1.10 Yrkande från D om att avbryta alla samarbeten mellan Göteborgs Stad och Sydafrika

 • 2.1.11 Göteborgs Stads avfallstaxa för 2023

 • 2.1.12 Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för 2023

 • 2.1.13 Stadsbyggnadsnämndens taxa 2023

 • 2.1.14 Göteborgs Stads taxa för handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och tobaksvaror

 • 2.1.15 Redovisning av uppdrag att utreda organisering av skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola så att den inkluderar fritidshem

 • 2.1.16 Kompletterande uppföljning augusti 2022 - återrapportering av uppdrag

 • 2.1.17 Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030

 • 2.1.18 Yrkande från D angående förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar

 • 2.1.19 Yrkande från D angående skyddspaket för barnfamiljerna och jobben i Göteborg

 • 2.1.20 Yrkande från S, MP och V angående förlängning av de rättighetsbaserade råden

 • 2.1.21 Yrkande från M, L och D särskilt yttrande KD angående fler solceller på Göteborgs kommunala och privata tak

 • 2.1.22 Förslag till budget 2023 och flerårsplaner 2024-2025 från S, V och MP

 • 2.2.1 Redovisning av uppdrag gällande Göteborgs krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge

 • 2.2.2 Remittering av Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg

 • 2.2.3 Val av ledamot Göteborgs Stads trygghetsråd i stället för Erik Nord (-). Emelie Kullmyr (-) har föreslagits till ny ledamot

 • 2.2.4 Yrkande från D angående att utreda möjligheten att inrätta ett boende för barn och unga som under lång tid tvångsvårdats på institutioner

 • 2.2.5 Återrapportering gällande fördjupad lägesbild av Västlänken

 • 2.2.6 Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen och utskott samt nämnders och styrelsers budgetbeslut/beslut om affärsplan för 2023

 • 2.2.7 Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2023

 • 2.2.8 Yrkande från D angående att stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med en redovisning och kostnadskalkyl för att staden ska kunna erbjuda kostnadsfria resor med Västtrafik under lågtrafik, för personer med sjukersättning med en omfattning på minst 50 %

 • 2.2.9 Fullmakt för yttrande till mark- och miljööverdomstolen avseende detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass

 • 3.1 Motion av Bettan Andersson (V) om att bygga en sporthall i Backa

 • 3.2 Motion av Björn Tidland (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att tillåta motorcyklar i kollektivkörfält

 • 3.3 Motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli Årets studentstad 2026

 • 3.4 Motion av Johan Zandin (V), Jenny Broman (V) och Gertrud Ingelman (V) om att utreda försäljning av överbliven mat i Göteborgs Stads verksamheter

 • 3.5 Motion av Johan Zandin (V) och Gertrud Ingelman (V) om att minska Göteborgs engagemang i banker som stödjer fossil verksamhet

 • 3.6 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att införa stadsdelsmammor

 • 3.7 Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta ett kemikaliecentrum

 • 4.1 Remiss från Socialdepartementet - Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41)

 • 4.2 Remiss från Kulturdepartementet - Vår demokrati - värd att värna varje dag (SOU 2022:28)

 • 6.7 Lista över delegationsbeslut - Stadsledningskontoret

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar