Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022‑11‑02

 • Datum 2022-11-02
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Genomförandebeslut Torslanda tvärförbindelse

 • 2.1.2 Göteborgs Stads avfallstaxa för 2023

 • 2.1.3 Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för 2023

 • 2.1.4 Stadsbyggnadsnämndens taxa 2023

 • 2.1.5 Göteborgs Stads taxa för handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och tobaksvaror

 • 2.1.6 Avgiftsreglering vid godkännandeprövning av fristående verksamhet

 • 2.1.7 Redovisning av uppdrag att utreda organisering av skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola så att den inkluderar fritidshem

 • 2.1.8 Revidering av reglementen för socialnämnderna Sydväst, Nordost, Hisingen och Centrum samt nämnden för funktionsstöd

 • 2.1.9 Hemställan från Idrotts- och föreningsnämnden beträffande råd om implementering av budgetuppdraget att genomföra upphandlingar av drift i den kommunala gymverksamheten

 • 2.1.10 Kompletterande uppföljning augusti 2022 - återrapportering av uppdrag

 • 2.1.11 Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler

 • 2.1.12 Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030

 • 2.1.13 Målsättning för trygghetslägenheter perioden 2023-2026

 • 2.1.14 Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd

 • 2.1.15 Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard

 • 2.1.16 Yrkande från D angående förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar

 • 2.1.17 Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad

 • 2.1.18 Yrkande från D angående skyddspaket för barnfamiljerna och jobben i Göteborg

 • 2.1.19 Yrkande från S, MP och V angående förlängning av de rättighetsbaserade råden

 • 2.1.20 Yrkande från M, L, D särskilt yttrande KD angående fler solceller på Göteborgs kommunala och privata tak

 • 2.2.1 Återrapportering av uppdraget att överlämna driften av Bergums fritidslantgård till en förening

 • 2.2.2 Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen och utskott samt nämnders och styrelsers budgetbeslut/beslut om affärsplan för 2023

 • 2.2.3 Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2023

 • 2.2.4 Reviderat yrkande från D, M, L särskilt yttrande KD angående att öka tryggheten på våra kommunala badplatser

 • 2.2.5 Igångsättningsbeslut för fördjupad översiktsplan för Kärra-Skogome

 • 2.2.6 Yrkande från D angående att stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med en redovisning och kostnadskalkyl för att staden ska kunna erbjuda kostnadsfria resor med Västtrafik under lågtrafik, för personer med sjukersättning med en omfattning på minst 50 %

 • 3.1 Motion av Jonas Attenius (S), Camilla Widman (S), Magnus Kindmark (S) och Ingrid Andreae (S) angående krav på fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster

 • 3.2 Motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli Årets studentstad 2026

 • 3.3 Motion av Johan Zandin (V), Jenny Broman (V) och Gertrud Ingelman (V) om att utreda försäljning av överbliven mat i Göteborgs Stads verksamheter

 • 3.4 Motion av Johan Zandin (V) och Gertrud Ingelman (V) om att minska Göteborgs engagemang i banker som stödjer fossil verksamhet

 • 3.5 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att införa stadsdelsmammor

 • 3.6 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att ta bort egenavgiften för skyddat boende

 • 3.7 Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta ett kemikaliecentrum

 • 4.1 Remiss från Miljödepartementet - Slutbetänkande Rätt för klimatet, En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21)

 • 4.2 Remiss från Infrastrukturdepartementet - Rapporten Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11)

 • 4.3 Remiss från Socialdepartementet - Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten

 • 4.4 Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar