Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022‑10‑19

 • Datum 2022-10-19
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Information om det ekonomiska läget

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 1.1 Delårsrapport augusti 2022 för kommunstyrelsen

 • 2.1.1 Antagande av detaljplan för bostäder väster om Billingegatan inom stadsdelen Älvsborg

 • 2.1.2 Delårsrapport augusti - Staden

 • 2.1.3 Kompletterande uppföljning augusti 2022 - återrapportering av uppdrag

 • 2.1.4 Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler

 • 2.1.5 Hemställan från Göteborg Energi AB om att ställa ut moderbolagsgaranti till Göteborg Energi Din El AB

 • 2.1.6 Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030

 • 2.1.7 Göteborgs Stads plan för digitalisering 2023–2026

 • 2.1.8 Målsättning för trygghetslägenheter perioden 2023-2026

 • 2.1.9 Samlingsärende inom uppföljning oktober 2022 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt återrapportering av miljö- och klimatprogrammets strategier

 • 2.1.10 Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd

 • 2.1.11 Yrkande från D angående ökat skydd för Göteborgs park- och naturområden

 • 2.1.12 Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025

 • 2.1.13 Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard

 • 2.1.14 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

 • 2.1.15 Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOV inom hemtjänst

 • 2.1.16 Yrkande från D angående förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar

 • 2.1.17 Samlad redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag gällande drogförebyggande arbete

 • 2.1.18 Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad

 • 2.1.19 Yrkande från D angående att inte lägga ytterligare resurser på återstart av GoBiGas

 • 2.1.20 Yrkande från D angående skyddspaket för barnfamiljerna och jobben i Göteborg

 • 2.1.21 Yrkande från D angående uppdrag till Göteborg Energi AB för att hantera den förestående energikrisen

 • 2.1.22 Yrkande från MP, V och S angående energieffektivisering och utökad energi- och klimatrådgivning

 • 2.1.23 Yrkande från SD om att Romska rådet ska ta avstånd från parallella rättssystem i form av Romani Kris

 • 2.1.24 Yrkande från M, L, C, D, S, V, MP särskilt yttrande KD angående åtgärder kopplade till energiförsörjningen

 • 2.1.25 Reviderat yrkande från S, MP och V angående förlängning av de rättighetsbaserade råden

 • 2.1.26 Reviderat yrkande från M, L, D särskilt yttrande KD angående fler solceller på Göteborgs kommunala och privata tak

 • 2.2.1 Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen och utskott samt nämnders och styrelsers budgetbeslut/beslut om affärsplan för 2023

 • 2.2.2 Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2023

 • 2.2.3 Hemställan från arvodesberedningen till kommunstyrelsen om att göra en utredning om digital hantering av arvoden

 • 2.2.4 Återrapportering gällande fördjupad lägesbild av Västlänken

 • 2.2.5 Yrkande från D angående att öka tryggheten på våra kommunala badplatser

 • 2.2.6 Igångsättningsbeslut för fördjupad översiktsplan för Kärra-Skogome

 • 2.2.7 Yrkande från D angående beredning av Ungdomsfullmäktiges motion om gratis Styr & Ställ-cyklar för unga

 • 3.1 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att ta bort egenavgiften för skyddat boende

 • 3.2 Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta ett kemikaliecentrum

 • 3.3 Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) om att utreda allmänhetens frågestund i anslutning till kommunfullmäktige

 • 3.4 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om textning av kommunfullmäktiges webbsändning

 • 4.1 Remiss från Socialdepartementet - Författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för barn

 • 6.9 Lista över delegationsbeslut - Stadsledningskontoret

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar