Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022‑10‑05

 • Datum 2022-10-05
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Presentation av Dan Sandén, ny VD för Framtiden Byggutveckling AB

 • Information - Information avseende elförsörjning

 • Information - Stadens arbete med skyddade personuppgifter och personer i skyddade boenden

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 1.1 Delårsrapport augusti 2022 för kommunstyrelsen

 • 1.2 Kommunstyrelsens lokalbehovsplan 2023

 • 2.1.1 Samlingsärende inom uppföljning oktober 2022 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt återrapportering av miljö- och klimatprogrammets strategier

 • 2.1.2 Antagande av detaljplan för spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och Lindholmen

 • 2.1.3 Inriktning för arbetet med trygghetspunkter i Göteborgs Stad

 • 2.1.4 Hemställan från Göteborgs Hamn AB om investering i upprättandet av ny färjeterminal vid Arendal/Ytterhamnarna

 • 2.1.5 Förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser

 • 2.1.6 Förslag till Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård

 • 2.1.7 Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023–2024

 • 2.1.8 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående

 • 2.1.9 Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd

 • 2.1.10 Överlämnande av allmänna handlingar inom verksamhetsområdena Vård och omsorg samt Inköp

 • 2.1.11 Central medborgarbudget i Göteborgs Stad

 • 2.1.12 Uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021

 • 2.1.13 Yrkande från D angående ökat skydd för Göteborgs park- och naturområden

 • 2.1.14 Yrkande från D och S angående att nöjesparken Liseberg inte ska avyttras

 • 2.1.15 Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för samordning av program och planer inom folkhälsa, jämlikhet och mänskliga rättigheter

 • 2.1.16 Kommunstyrelsens uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och Göteborgs Hamn AB, utreda ett ändamålsenligt ägar- och förvaltarskap av Göteborgs kajer

 • 2.1.17 Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025

 • 2.1.18 Hemställan från nämnden för demokrati och medborgarservice avseende Göteborgs Stads medverkan i Leader 2023–2027

 • 2.1.19 Åtgärdvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard

 • 2.1.20 Hemställan från grundskolenämnden om utbetalning av bidrag till Föreningen Framstegsskolan

 • 2.1.21 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

 • 2.1.22 Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOV inom hemtjänst

 • 2.1.23 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst

 • 2.1.24 Yrkande från D angående förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar

 • 2.1.25 Redovisning av uppdrag att samordna Göteborgs Stads kontakter med breddidrottens föreningar

 • 2.1.26 Redovisning av uppdrag att utreda huruvida personalförmåner kan anses utgöra en del av arbetsutövandet

 • 2.1.27 Samlad redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag gällande drogförebyggande arbete

 • 2.1.28 Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad

 • 2.1.29 Yrkande från D angående att inte lägga ytterligare resurser på återstart av GoBiGas

 • 2.1.30 Yrkande från D angående skyddspaket för barnfamiljerna och jobben i Göteborg

 • 2.1.31 Yrkande från D angående uppdrag till Göteborg Energi för att hantera den förestående energikrisen

 • 2.1.32 Reviderat yrkande från MP, V och S angående energieffektivisering och utökad energi- och klimatrådgivning

 • 2.1.33 Reviderat yrkande från D, M, L, C särskilt yttrande KD angående att tillåta uteserveringar under vintersäsongen 2022/2023

 • 2.1.34 Yrkande från SD om att Romska rådet ska ta avstånd från parallella rättssystem i form av Romani Kris

 • 2.2.1 Redovisning av uppdrag gällande det pågående arbetet med att hantera gränssnittsproblematiken mellan de sex socialnämnderna

 • 2.2.2 Remittering av utredning gällande riktvärde för antal medarbetare per chef i Göteborgs Stad

 • 2.2.3 Återrapportering gällande fördjupad lägesbild av Västlänken

 • 2.2.4 Val av ledamot och suppleanter i Göteborgs Stads Pensionärsråd - PRO:s representanter

 • 2.2.5 Yrkande från D angående att öka tryggheten på våra kommunala badplatser

 • 2.2.6 Igångsättningsbeslut för fördjupad översiktsplan för Kärra-Skogome

 • 2.2.7 Reviderat yrkande från D, M, L, C särskilt yttrande KD angående uppdrag att föra dialog med Trafikverket om åtgärder för att minska vägtrafikbullret från Riksväg 40 i Delsjöområdet

 • 2.2.8 Reviderat yrkande från V och MP angående att utreda potentialen för ökad produktion av biogas i Göteborg

 • 2.2.9 Yrkande från D angående Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

 • 2.2.10 Yrkande från D angående beredning av Ungdomsfullmäktiges motion om gratis Styr & Ställ-cyklar för unga

 • 2.2.11 Reviderat yrkande från D och S angående uppföljning av Uppdrag till Göteborgs Stads Parkering AB och andra berörda nämnder att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden

 • 2.2.12 Val av ledamot i Göteborgs Stads Sverigefinska råd i stället för Ann-Marie Merta (L) som avsagt sig

 • 3.1 Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) om att utreda allmänhetens frågestund i anslutning till kommunfullmäktige

 • 3.2 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om textning av kommunfullmäktiges webbsändning

 • 3.3 Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet

 • 4.1 Remiss från Finansdepartementet - Godstransporter på väg - vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system (SOU 2022:13)

 • 4.2 Remiss från Socialdepartementet - Ett utvidgat utreseförbud för barn

 • 4.3 Remiss från Socialdepartementet - Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37)

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar