Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022‑09‑21

 • Datum 2022-09-21
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 1.1 Delårsrapport augusti för kommunstyrelsen

 • 1.2 Kommunstyrelsens lokalbehovsplan 2023

 • 2.1.1 Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för samordning av program och planer inom folkhälsa, jämlikhet och mänskliga rättigheter

 • 2.1.2 Kommunstyrelsens uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och Göteborgs Hamn AB, utreda ett ändamålsenligt ägar- och förvaltarskap av Göteborgs kajer

 • 2.1.3 Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025

 • 2.1.4 Hemställan från nämnden för demokrati och medborgarservice avseende Göteborgs Stads medverkan i Leader 2023–2027

 • 2.1.5 Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard

 • 2.1.6 Överlämnande av allmänna handlingar i samband med verksamhetsöverföring av instrumentförråd från kulturnämnden till grundskolenämnden

 • 2.1.7 Hemställan från grundskolenämnden om utbetalning av bidrag till Föreningen Framstegsskolan

 • 2.1.8 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

 • 2.1.9 Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOV inom hemtjänst

 • 2.1.10 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst

 • 2.1.11 Yrkande från D angående förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar

 • 2.1.12 Yrkande från S och MP om att införa Gårdstensmodellens arbetssätt i Bostadsbolaget

 • 2.1.13 Redovisning av uppdrag att samordna Göteborgs Stads kontakter med breddidrottens föreningar

 • 2.1.14 Redovisning av uppdrag att utreda huruvida personalförmåner kan anses utgöra en del av arbetsutövandet

 • 2.1.15 Samlad redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag gällande drogförebyggande arbete

 • 2.1.16 Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2022-2030

 • 2.1.17 Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad

 • 2.1.18 Yrkande från S och D angående omröstning om Konstmuseets tillbyggnad

 • 2.1.19 Yrkande från D angående att inte lägga ytterligare resurser på återstart av GoBiGas

 • 2.1.20 Yrkande från D angående skyddspaket för barnfamiljerna och jobben i Göteborg

 • 2.1.21 Yrkande från D angående uppdrag till Göteborg Energi för att hantera den förestående energikrisen

 • 2.1.22 Yrkande från MP och V angående energieffektivisering och utökad energi- och klimatrådgivning

 • 2.1.23 Reviderat yrkande från M, L, C, S, V, D och MP särskilt yttrande KD angående Avtal med Västra Götalandsregionen om gemensam finansiering av kulturinstitutioner i Göteborg

 • 2.1.24 Yrkande från D angående att tillåta uteserveringar under vintersäsongen 2022/2023

 • 2.2.1 Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats

 • 2.1.25 Yrkande från SD om att Romska rådet ska ta avstånd från parallella rättssystem i form av Romani Kris

 • 2.2.2 Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning

 • 2.2.3 Igångsättningsbeslut för fördjupad översiktsplan för Kärra-Skogome

 • 2.2.4 Reviderat yrkande från V, S och MP angående privata stränder och badföreningar

 • 2.2.5 Redovisning av uppdrag att säkerställa systematik för fortlöpande och kontinuerlig uppföljning av HVB-hem

 • 2.2.6 Redovisning av uppdrag utifrån InRiktas utvärdering av införandet av LOV inom hemtjänst

 • 2.2.7 Yrkande från V och MP om en översyn av det fria kulturlivets villkor i Göteborg

 • 2.2.8 Yrkande från D angående uppdrag att föra dialog med Trafikverket om åtgärder för att minska vägtrafikbullret från Riksväg 40 i Delsjöområdet

 • 2.2.9 Yrkande från V och MP angående att utreda potentialen för ökad produktion av biogas i Göteborg

 • 2.2.10 Yrkande från D angående Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

 • 2.2.11 Yrkande från D angående beredning av Ungdomsfullmäktiges motion om gratis Styr & Ställ-cyklar för unga

 • 2.2.12 Yrkande från D angående uppföljning av Uppdrag till Göteborgs Stads Parkering AB och andra berörda nämnder att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden

 • 3.1 Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet

 • 3.2 Motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) om att ta fram en strategi för upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa rutiner för stöd

 • 3.3 Motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om att utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler

 • 4.1 Remiss från Miljödepartementet - Miljömålsberedningens delbetänkande, Sveriges globala klimatavtryck

 • 4.2 Remiss från Socialdepartementet - Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten (SOU 2022:11)

 • 4.3 Remiss från Socialdepartementet av betänkandet (SOU 2022:22) Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram

 • 5.1 Göteborgsförslag [12620] för beslut - Valhallabadet

 • 5.2 Göteborgsförslag [12607] för beslut - Inrätta ett slumpvis utvalt medborgarråd för klimat och miljö

 • 6.4 Förutsättningar för budget 2023-2025

 • 6.6 Lista över delegationsbeslut - Stadsledningskontoret

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar